МИКЦ представи проект „Равен шанс“

На 25.06.2019 год. (вторник) официално бе представен проект “Равен шанс” по Националната програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“, тематична област 2 „Развитие на младежката работа“, финансиран от Министерство на младежта и спорта.                                                            Проект „Равен шанс” се изпълнява от  Сдружение”Ямболски младежки информационен център” град Ямбол. Дейностите по него бяха представени от Калоян Калиманов – ръководител на проекта в присъствието на представители на НПО, медии и младежи от целевата група.

В селищата от Ямболска област ще се проведат срещи с младежи от 15 до  29 години, които учат и работят там . Предвижда се провеждане на цикъл от обучения по различни теми като: „Младежко доброволчество”; „Права и отговорности на доброволци”; ”Оценка и документиране на доброволческия опит”; ”Неформално и дуално образование”; ”Младежко лидерство и гражданска инициативност”; ”Работа в екип”; ”Ефективно общуване с институции и органи на управление”. Две изнесени обучения на тема”Неформално образование” за различните целеви групи от областта.

Предстои организиране и отбелязвяне на: 12 август Международния ден на

младежта; Международния ден на доброволците 5-ти декември; Кампания добри практи на млади работници и популизиране на младежката трудова дейност. Организиране на различни инициативи, за разнообразяване на свободното време на младежите.   

Чрез проекта ”Равен шанс“ ще се разшири влиянието и въздействието на Сдружението „ЯМИЦ”, което ще доведе до увеличаване на капацитета на организацията и ще постигне устойчивост на нейното развитие.

 

Калоян Калиманов – ръководител на проекта                                                 

Сдружение ЯМИЦ град Ямбол