МИГ – Тунджа проведе информационни срещи в Калчево и Тенево

 

При голям интерес преминаха информационните срещи в селата Калчево и Тенево, организирани и проведени от екипа на МИГ – Тунджа.

Информационните срещи се провеждат в  съответствие с изискванията на  Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР  № РД 50-39 от 23.04.2018 г. за планирани дейности и разходи  за популяризиране на Стратегията на територията на нейното изпълнение, Местна инициативна група „Тунджа”.  Поредицата от информационни срещи  цели  активизиране  на общността за участие в проекти  и срещи с потенциални кандидати по мерките от Стратегията за Воденото от общностите местно развитие.

 Срещите бяха съобразени с предстоящите  приеми по мерки, съгласно индикативния график на МИГ-Тунджа. Основният информационен модул обхващаше „Цели, обхват, допустими кандидати и дейности, разходи и критерии за оценка по  мерките от ПРСР 2014-2020, включени в СВОМР”. Беше наблегнато на предстоящия прием по :  Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, Мярка 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” и Мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни на територията на МИГ-Тунджа. По време на срещата бяха засегнати и целите, обхвата, допустимите кандидати и дейности, разходи и критерии за оценка по  мерки от оперативните програми, включени в СВОМР , като ОПИК: Мярка2.2.1 Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП) , НОИР: Мярка 3.9 Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места и  ОПОС Мярка  „Подобряване на придозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР. По мярка Мярка2.2.1 Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП) има подадени четири проекта, а  по Мярка 3.9 Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места са 5 броя. И по двете мерки подадените проектни предложения са на етап оценка. 

Срещите преминаха с голям интерес от страна на частния сектор , читалищата и неправителствените организации. Бяха зададени много въпроси, свързани с бизнесплановете, допустимите дейности и начините на кандидатстване.  Екипът на Миг беше наблегнал и на регистрацията, подготовката и подаването  на проектни предложения в ИСУН 2020, тема, която силно вълнуваше присъстващите на срещите. Приетата  Стратегия за ВОМР  се прилага до  30.09.2023 година, като договорите за предоставяне на БФП следва да бъдат сключени до 31.12.2020г. Тя включва 11 мерки по 5 програми за финансиране за 5 години ( 2018-2023). Осъществените  приеми през 2018 -2019  година са: по Програма за развитие на селските райони  2014-2020 –  мярка 7.5 “Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура “ –   един прием – 1 одобрен проект,   мярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура»  –  два приема – 5 одобрени проекта. По  ОП Развитие на човешките ресурси  2014-2020 – мярка 1.1.1. Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост     – един прием – 2 одобрени проекта, мярка  2.2.3. Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и здравни услуги и по-добра пригодност за заетост   – един прием – 5 одобрени проекта.

 

Тази публикация  е    изготвена   с  финансовата подкрепа на Европейския съюз –  Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските  райони,  в  изпълнение на  Споразумение за изпълнение на Стратегия за  ВОМР № РД50-39/23.04.2018 

Отговорността за нейното съдържание е изцяло на МИГ-Тунджа и по никакъв начин не може да се приема, че  публикацията отразява официалното становище на Европейския съюз и Управлявашите органи на Програмите, включени в Споразумението за изпълнение на Стратегията за ВОМР.