Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните се отчете

През 2018 г. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Ямбол е образувала 71 възпитателни дела като 70 от тях са завършили с налагане на възпитателни мерки. Това стана ясно  на заседание на комисията, по време на което беше отчетена дейността й за 2018 година.

По заявления на РУ на МВР са образувани 14 възпитателни дела, 2 от преписките се отнасят за бягства от дома, две за притежание и употреба на психоактивни вещества, по едно за кражба от търговски обект и унищожаване на чуждо имущество, 3 са били сигналите за хулигански прояви. Останалите 4 възпитателни дела по сигнали на полицията са за нарушения по Наредба № 1 на ОбС – Ямбол.

По преписки на прокуратурата през 2018 година са образувани и разгледани 56 възпитателни дела като отново най-голям дял имат делата, образувани за извършени кражби на чуждо имущество – общо 39. Едно възпитателно дело е образувано за кражба на моторно-превозно средство от непълнолетен. Осем са случаите за притежание и употреба на психоактивни вещества, три са възпитателните дела за нанасяне на телесна повреда, едно е образувано за унищожаване и повреждане на чуждо имущество и др.

Общият брой на децата с наложени възпитателни мерки за отчетния период е 93, а броят на наложените възпитателни мерки е 100. Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните дава възможност за налагане на повече от една възпитателна мярка, което е приложено спрямо 7 маловръстни. Три са предложенията до Районен съд –Ямбол за налагане на крайната възпитателна мярка от Закона за БППМН: „настаняване във възпитателно училище-интернат“. При едно от възпитателните дела то е уважено, а при другите две съдът е наложил други възпитателни мерки.