Местната власт в област Ямбол – във фокуса на граждански мониторинг

През периода юни-август 2019 г. екипът на сдружение  АНПОРТ проведе граждански мониторинг и оценка на публични администрации. Дейността е част от проекта „Гражданско участие за открита и отговорна публична администрация“, който сдружение „Асоциация на неправителствените организации в регион Тракия“ изпълнява по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”. Обект на мониторинга бяха: Областна администрация Ямбол и общините: Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа и Ямбол. Наблюдението беше фокусирано върху:

– процесите по предоставяне на услуги от наблюдаваните администрации;

– осигурени ли са възможности за гражданско участие в процесите на формулиране и изпълнение на политики;

– осигурени ли са възможности за обратна връзка с гражданите;

– каква е регулаторната среда за развитие на бизнеса;

– предвидени ли са конкретни мерки и има ли реални действия за борба с корупцията;

– предотвратяване на конфликт на интереси и злоупотреба със служебно положение;

– спазване на етичните норми от служителите на съответните администрации;

– и други.

Особено внимание при провеждането на мониторинга беше отделено за идентифицирането, проучването и разпространението /популяризирането/ на добри пратки в работата на целевите администрации.

Необходимата информация беше търсена чрез: сайта на съответната институции; пряко наблюдение на работата на администрациите; консултиране с външни и вътрешни за администрациите специалисти и срещи с граждани; наблюдение на съдебни дела свързани с целевите администрации; публикации в медиите; търсене на официална информация по ЗДОИ.

Направените предложения и препоръки ще бъдат обсъдени във фокус групи и по време на публични дискусии през следващите 2-3 месеца. Окончателните варианти на препоръките ще бъдат официално внесени в съответните публични администрации в област Ямбол.

 

Живко Цирков

Ръководител на проекта