Месечна динамика на безработицата

В  края на август регистрираните безработни в Дирекция “Бюро по труда”- Ямбол са  1 831 души. Със 224 по-малко в сравнение с миналия месец. Равнището на безработица в региона е 3,9 на сто – намаление с 0.4 процента.

          Разпределението на безработните, респ. равнището на безработица по общини е следното:

œ Община Ямбол  –  983 души – със 94 души по-малко спрямо м.м. Нивото на безработица  е 2.7 на сто;

œ ОбщинаТунджа  –   477 души – намаление от 59 души спрямо  м.м. Равнището на безработица е 6.8 на сто;

œ Община Стралджа –  371 души – със 71 души по-малко от м.м. Стойността на показателя равнище на безработица се запазва значително по-висока от  тази за региона  –  8.6 на сто.

Безработните формиращи входящия поток през периода са 387 души – със 18 лица по-малко от м. м. Относителният дял на жените в потока е  55.6  на сто, а на младежите до 29 години – 30.5 на сто.  Относителният дял на безработните без специалност и квалификация във входящия поток  е  54.0 на сто.

Изходящият поток от безработни /611 души/ е със 150 лица по-малко спрямо предходния месец. Постъпилите на работа клиенти на Дирекция “Бюро по труда” Ямбол са 237 души. От тях  75.5 на сто са започнали работа със съдействието на институцията. Отпадналите от регистрация безработни поради  други причини са 60.  

Дирекция „Бюро по труда“ -Ямбол