Мерки за предотвратяване на агресията в училище

Във връзка със зачестилите случаи на агресия в училище и ангажиментите на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община „Тунджа“, на 21 февруари 2017 година, от 15.00 часа, стартира инициатива за провеждането на поредица от ежемесечни работни срещи и обучения като превантивна мярка и с цел споделяне на опит и проблеми от пряката работа на педагозите.

В рамките на инициативата, учителите от община „Тунджа“ ще имат възможност да повишат своята компетентност по визираната проблематика, както и да поставят на публично обсъждане конкретни проблемни случаи от педагогическата практика, на които заедно да търсят оптималните решения.

На първата работна среща присъстваха кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев, заместник-кметът Станчо Ставрев, секретарят на общината Андон Кръстев, секретарят на МКБППМН Цветанка Алексиева, психологът Иван Ангелов, както и директори и педагози на учебните заведения в общината.

Кметът Георгиев приветства участниците в дискусията, като изрази своето желание с тази първа проява да се постави началото на една нова съвместна инициатива, която да даде възможност на педагозите от община „Тунджа“ да дискутират ежемесечно проблемите по темата за детската агресия със специалисти, както и да обсъждат други теми, свързани с поведенчески проблеми у учениците.

Работната среща беше модерирана от психолога Иван Ангелов, който, като представител на МКБППМН, участва в училищните екипи във връзка със стандарта за оценка на личностното развитие. Той представи презентации за проблемното поведение на учениците, какво го провокира и ролята на педагога при решаване на проблемни ситуации.

Заместник-кметът Станчо Ставрев дискутира с участниците в срещата темата за причините за агресивното поведение при децата и подрастващите, както и прилагането на инструментариум от специфични стратегии, подходи, методи и техники за справяне с проблема.

В края на работната среща секретарят на МКБППМН Цветанка Алексиева запозна присъстващите с Годишния план за работа на комисията през 2017 година.