МБАЛ „Св. Пантелеймон“- Ямбол обяви конкурси за 47 лекари специализанти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД, на основание чл. 90, чл. 91 от Кодекса на труда, във вр. с чл. 11 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № 95/27.03.2023 год. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД

 

 О Б Я В Я В А :

 

КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ ПРИ МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН“ – ЯМБОЛ“ АД, КАКТО СЛЕДВА:

 • „Лекар, специализант по Акушерство и гинекология“ – 3 бр.;
 • „Лекар, специализант по Анестезиология и активно лечение“ – 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Вътрешни болести“ – 1 бр.;
 • „Лекар, специализант по Гастроентерология“ – 3 бр.;
 • „Лекар, специализант по Ендокринология и болести на обмяната“ – 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Инфекциозни болести“ – 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Кардиология“ – 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Клинична лаборатория“ – 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Клинична микробилогия“ – 1 бр.;
 • „Лекар, специализант по Неонатология“ – 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Нервни болести“ – 3 бр.;
 • „Лекар, специализант по Нефрология“ – 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Образна диагностика“ – 1 бр.;
 • „Лекар, специализант по Обща и клинична патология“ – 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Ортопедия и травматология“ – 1 бр.;
 • „Лекар, специализант по Очни болести“ – 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Педиатрия“ – 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия“ – 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Психиатрия“ – 1 бр.;
 • „Лекар, специализант по Спешна медицина“ – 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Трансфузионна хематология“ – 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Урология“ – 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Ушно-носно-гърлени болести“ – 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Хирургия“ – 3 бр.;
 1. Конкурсът ще се проведе чрез събеседване.

Оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира по шестобалната система, като най – високата оценка е отличен (6). Кандидат, който получи средна обща оценка от членовете на комисията от индивидуалното събеседване по – ниска от мн. добър (4,50) се счита за „неиздържал“ конкурса. Спечелили конкурса са онези кандидати, които са получили най-високи оценки, след класиране според окончателния резултат, който е получен при провеждането на конкурса.

 1. Изисквания за заемане на длъжността лекар специализант:
 • Да притежават образователно – квалификационна степен „магистър по медицина“;
 • Да са членове в БЛС;
 • Лицата да не са осъждани за престъпление от общ характер и да не са лишени от правото да упражняват професията.
 1. Необходими документи:
 • Заявление за участие в конкурса;
 • Автобиография;
 • Копие от диплом за завършено висше медицинско образование – магистър по медицина;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Мед. свидетелство за работа;
 • Копие от други документи, удостоверяващи професионалната квалификация на кандидата, ако има такива.
 1. Време и място за подаване на документите:
 • Крайният срок за подаване на документите е 27.04.2023 г.
 • Документите се подават в отдел „Човешки ресурси“ на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД, гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30, административна сграда, всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа, лично или от упълномощен представител;
 • Документите се подават в общ запечатан плик, надписан с името на кандидата.

Датата и мястото на провеждане на събеседването ще бъдат съобщени допълнително, чрез публикуване на съобщение на сайта на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД – https://mbal-yambol.net

 За справки и допълнителна информация: тел. 0878 951 474