Мартенска сесия в община „Тунджа“

П О К А Н А

№ 38/22.03.2022 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на тридесет и осмо /редовно/ заседание, което ще се проведе на 29.03.2022 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Издаване на Запис на заповед от Община „Тунджа” в полза на Държавен фонд „Земеделие “(ДФЗ), обезпечаващ авансово плащане за Сдружение МИГ-Тунджа за одобрени  дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ за 2022 година съгласно чл.7, ал.2, т.2 и ал.6, 7 и 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. на МЗХ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
 2. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022 г.
 3. Продажба на общинска движимa вещ.
 4. Предложение за продажба на общински недвижим имот.
 5. Предложение за продажба на общински недвижим имот.
 6. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез делба.
 7. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез делба.
 8. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез делба.
 9. Предоставяне на право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект „Подземна оптична кабелна мрежа от с. Ханово до с. Генерал Инзово и до с. Роза, Община „Тунджа“ в полза на ЕТ „ГЕОРГ – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ“.
 10. Предоставяне на право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект: „Подземна оптична кабелна“ мрежа от с. Кукорево до с. Окоп, Община „Тунджа“ в полза на ЕТ „Георг – Георги Георгиев“.
 11. Предоставяне на право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект: „Подземна оптична кабелна мрежа от с. Окоп до с. Ханово, Община „Тунджа“ в полза на ЕТ „Георг – Георги Георгиев“.
 12. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
 13. Предоставяне на право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект „Оптичен кабел от с. Тенево до с. Маломир, Община „Тунджа“ в полза на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД.
 14. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 15. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 16. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 17. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 18. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на оптичен кабел от с. Генерал Инзово до с. Крумово, Община „Тунджа“, Област Ямбол.
 19. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на оптичен кабел от с. Крумово до с. Миладиновци и до с. Генерал Тошево, Община „Тунджа“, Област Ямбол.
 20. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 21. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 22. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 23. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 24. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжениe на техническата инфраструктура.
 25. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 26. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 27. Избор на Временна комисия за изработването на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 28. Одобрява Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община „Тунджа“ /ПИРО/ за 2021-2027 година, за 2021 г.
 29. Награждаване на физически и юридически лица по повод 22 април – Ден на Община „Тунджа“.
 30. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 31. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”