Лятно училище за децата на община „Тунджа“

От началото на месец юли до средата на месец август в селата  Завой и Тенево за трети път се проведе „Лятно училище“ в рамките на дейността „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“. Групата в с. Тенево, беше сборна заедно с деца от село Кукорево. На всички включени деца им предстои да постъпят в първи клас. Предвидените интегрирани услуги, са планирани за реализация през ваканционните месеци по проект „Желани пространства“ – комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.

Продължителността на „Лятното училище“ беше един месец с обхват 30 деца от три населени места. В групите участваха деца на възраст 6-7 години и техните родители. В рамките на 4 часа дневно във всяка от групите с помощта на педагог и медиатор, децата имаха възможност да провеждат и комбинират интерактивни ролеви занимания с образователни елементи и игри, както и други ситуации, чрез които да съхранят и доразвият придобитите знания и социални умения, усвоени от предучилищните групи, преди да постъпят в първи клас. През тази година в програмата на лятното училище беше включено и ранно чуждоезиково обучение. Децата  придобиха основни умения за общуване на английски език. Под формата на групови и индивидуални консултации специалистите ще подпомагат и насърчават подготовката на родителите в планирането и провеждането на различни прояви, съпътстващи както лятното училище, така и подготовката на бъдещите първокласници.

Последните дни от провеждането на „Лятното училище“ в двете групи се превърнаха в невероятни празници, изпълнени с много усмивки, занимателни игри, подаръци за първия учебен ден и разбира се торта за всички малчугани. Специалистите в услугата бяха обособили центрове за групова работа, където децата имаха възможността да покажат придобитите умения в ляното училище. Наред с образователните игри по математика, български език и изобразително изкуство, децата също така изпяха песните, които бяха научили на английски език.

Интегрираните услуги в общността по проекта са със силно изразен мобилен характер и са насочени в подкрепа на децата до 7 годишна възраст и техните семейства. Те включват както промоция на здравето, социално и семейно консултиране, така и образователни занимания, психологическа и юридическа помощ и ранна интервенция на уврежданията, които са част от комплексния модел, който община „Тунджа“ прилага в грижата към децата и младите семейства, живеещи в местните общности.