Лятна сесия в „Тунджа“

П О К А Н А

 

№ 55/17.07.2019 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесет и пето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 26.07.2019 г. година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на община „Тунджа“ за 2018 година.
 2. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, по процедура BG 05M9OP001-2.077 МИГ Тунджа „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални и здравни услуги и по-добра пригодност за заетост“.
 3. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2019 г.
 4. Учредяване възмездно право на ползване върху имот общинска собственост.
 5. Одобряване на годишен отчет за изпълнението на включените проекти в плана за действие за общински концесии на Община „Тунджа“( 2018-2020 г.) и концесионни договори за 2018 г.
 6. Отчет на председателя на ОбС „Тунджа“ за дейността на Общински съвет „Тунджа“ и неговите комисии през периода м. януари2019 г.-м. юни 2019 г.
 7. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 48787.15.51 по КККР, находящ се в землището на с. Могила, община „Тунджа”, област Ямбол.
 8. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външен водопровод до поземлен имот с идентификатор 48787.15.51 по КККР, находящ се в землището на с. Могила, община „Тунджа”, област Ямбол.
 9. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътна връзка към обект: „Бензиностанция, газостанция, пълначно за туристически бутилки, ТИР паркинг и търговска сграда със заведение за бързо хранене“ в поземлен имот с идентификатор 48787.15.51 по КККР, находящ се в землището на с. Могила, община „Тунджа”, област Ямбол.
 10. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ

Председател на ОбС „Тунджа”