Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Ямбол към 31.12. 2019 година – статистика

 

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

 

Към 31.12.2019 г. в област Ямбол функционират 4 болници с 452 легла. От тях многопрофилните болници са 3 с 414 легла, като в сравнение с 2018 г. легловият фонд на многопрофилните болници се увеличава с 11.3%. В края на 2019 г. осигуреността на населението в областта с болнични легла е 385.2 на 100 000 души от населението, като спрямо 2018 г. тя се увеличава с 40.4 пункта.

Броят на лечебните заведения за извънболнична помощ към 31.12.2019 г. е 34 с 12 легла за краткосрочно наблюдение и престой. В състава на заведенията са включени 24 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории, 9 медицински центрове и 1 диагностично-консултативен център.

През 2019 г. в област Ямбол функционират 2 други здравни заведения – център за спешна медицинска помощ и регионална здравна инспекция.

 

  1. Медицински персонал

 

В края на 2019 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения на област Ямбол практикуват общо 330 лекари, 85 лекари по дентална медицина и 629 медицински специалисти по здравни грижи, в т.ч. 382 медицински сестри (табл. 1).

 

  1. Медицински персонал в област Ямбол

 

 

2018

2019

2018

2019

брой

на 10 000 души

Лекари

347

330

29.2

28.1

Лекари по дентална медицина

85

85

7.1

7.2

Медицински специалисти по здравни грижи

627

629

52.7

53.6

Акушерки

27

32

2.3

2.7

Фелдшери

74

79

6.2

6.7

Медицински сестри (всички профили)

394

382

33.1

32.6

Лаборанти (медицински и рентгенови)

74

72

6.2

6.1

Зъботехници

29

31

2.4

2.6

Други медицински специалисти

29

33

2.4

2.8

Население

       

На един лекар

343

356

x

x

На един лекар по дентална медицина

1399

1380

x

x

 

 

 

 

Практикуващи лекари по пол и възраст

 

Към 31.12.2019 г. разпределението на практикуващите лекари в област Ямбол по пол и възраст е следното:

  • Мъжете са 145 (43.9%), жените – 185 (56.1%).
  • Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 – 64 години – 127, или 38.5%.
  • Младите практикуващи лекари на възраст до 35 години са 19, или 5.8%, а най-

възрастните (на 65 и повече години) – 77, или 23.3%.

 

Лекари по специалности

 

В структурата на лекарите по специалности[1] най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 69, или 20.9% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите специалност Кардиология – 26 (7.9%), лекари в спешна медицина – 18 (5.5%) и Акушерство и гинекология – 16, или 4.8%.

 

Осигуреност с медицински персонал

 

Осигуреността с лекари за област Ямбол в края на 2019 г. е 28.1 на 10 000 души от населението, с лекари по дентална медицина – 7.2, а с медицински специалисти по здравни грижи – 53.6. Стойността на показателя осигуреност с лекари е по-ниска от тази за страната с 14.5 пункта, а осигуреността с лекари по дентална медицина – с 3.4 пункта.

 

 [1] Разпределението на лекарите по специалности се отнася до практикуваната специалност. Включени са и лекарите, работещи в практики за специализирана медицинска помощ. Не са разпределени лекарите, които практикуват по повече от една специалност.

Иванка Чонгарова

Старши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол”

Териториално статистическо бюро – Югоизток