Лечебните и здравни заведения през погледа на статистиката за 2018 година

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2018 г. в област Ямбол функционират 4 болници с 410 легла. От тях многопрофилните болници са 3 с 372 легла, като в сравнение с 2017 г. легловият фонд на многопрофилните болници намалява с 6.3%. В края на 2018 г. осигуреността на населението в областта с болнични легла е 344.8 на 100 000 души от населението, като спрямо 2017 г. тя намалява с 16.3 пункта.

Броят на лечебните заведения за извънболнична помощ към 31.12.2018 г. е 31 с 12 легла за краткосрочно наблюдение и престой. В състава на заведенията са включени 16 самостоятелни медико-технически лаборатории, 6 самостоятелни медико-диагностични лаборатории, 8 медицински центрове и 1 диагностично-консултативен център.

През 2018 г. в област Ямбол функционират 2 други здравни заведения – център за спешна медицинска помощ и регионална здравна инспекция.

 

  1. Медицински персонал

В края на 2018 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения на област Ямбол практикуват общо 347 лекари, 85 лекари по дентална медицина и 627 медицински специалисти по здравни грижи, в т.ч. 394 медицински сестри.

 

Практикуващи лекари по пол и възраст

 

Към 31.12.2018 г. разпределението на практикуващите лекари в област Ямбол по пол и възраст е следното:

  • Мъжете са 154 (44.4%), жените – 193 (55.6%).
  • Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 – 64 години – 119, или 34.3%.
  • Младите практикуващи лекари на възраст до 35 години са 17, или 4.9%, а най-

възрастните (на 65 и повече години) – 80, или 23.1%.

 

Лекари по специалности

В структурата на лекарите по специалности[1] най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 76, или 21.9% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите специалност Кардиология – 29 (8.4%), лекари в спешна медицина – 19 (5.5%) и Анестезиология и интензивно лечение и Акушерство и гинекология – по 17, или по 4.9%.

Осигуреност с медицински персонал

Осигуреността с лекари за област Ямбол в края на 2018 г. е 29.2 на 10 000 души от населението, с лекари по дентална медицина – 7.1, а с медицински специалисти по здравни грижи – 52.7. Стойността на показателя осигуреност с лекари е по-ниска от тази за страната с 13.2 пункта, а осигуреността с лекари по дентална медицина – с 3.2 пункта.

 

[1] Разпределението на лекарите по специалности се отнася до практикуваната специалност.

Стела Ненова – Вангелова 

Главен експерт

отдел „Статистически изследвания  – Ямбол“

ТСБ – Югоизток