Лекции-обучения по проблемите на защитените видове

На 11 и 12 април 2022 г. в с. Генерал Инзово и на 28 април в с. Роза се проведоха 3 лекции-обучения по проблемите на защитените видове, техники по тяхното опазване, конкретни мероприятия за отговорността на хората в общото съжителство със защитените видове. На лекциите присъстваха над 80 представители на заинтересованите страни от следните групи – земеделски стопани, учители, представители на бизнеса, общинска администрация, ловци и риболовци.

Лекциите са част от дейността „Работа със заинтересованите страни“ по проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа.“, осъществяван от фондация „Екология, комуникации и общество“.

Специално създадена от биолог-експерт по опазване на видовете мултимедийна презентация беше представена на присъстващите от водещ с опит в образователни събития в сферата на екологията. Участниците бяха запознати с животинските видовете в обекта на проекта, заплахите за техните местообитания, отрицателното въздействие от човешка дейност, мерките за съхраняване и повишаване на отговорното поведение към застрашените видове, пресечните точки между техните обичайни дейности и дейностите по проекта.

Срещите преминаха при висок интерес от страна на присъстващите представители на местната общност към тематиката на лекцията и на самия проект. Всички присъстващи получиха информационни материали и рекламни подаръци изработени специално за информационната и комуникационна кампания в рамките на проекта.