„Къща на доброто“

На 13 декември 2016 година, от 13,00 часа, в двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново, община „Тунджа“, от учениците и техните родители ще бъде изградена „Къща на доброто“.

Съвместната инициатива на училището и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община „Тунджа“ цели да възпита у учениците чувства за доброта и толерантност.