Кръгла маса посветена на опазването на биоразнообразието в община „Тунджа“

На 16.05.2022 г. в сградата на Община „Тунджа“ в гр. Ямбол и на 30.05.2022 г. в Народно читалище „Джон Атанасов – 1928“ в с. Бояджик се проведоха кръгли маси, като част от дейност „Работа със заинтересовани страни“ в изпълнение на проект  „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“. Темата на проведените кръгли маси беше „Повишаване на информираността на местните заинтересовани страни относно начините на опазване на видовете, генериране на подкрепа при изпълнение на консервационни дейности, намаляване антропогенното въздействие върху видовете и местообитанията им и осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта.“

Събитията протекоха в две части, по време на които трима панелисти запознаха аудиторията с резултатите от проведеното социологическо проучване и направения възоснова на него анализ на степента на информираност на местната общност за проблемите и заплахите пред застрашените видове обект на проекта, видовете консервационни и информационно-комуникационни дейности и техните цели, начините за постигане на устойчивост на резултатите от проекта. Беше представена създадена специално за случая мултимедийна презентация. След експозето на всеки от панелистите, присъстващите имаха възможност да задават въпроси и да изразят собствени мнения и гледни точки по темата. На двете събития присъстваха представители на основните групи заинтересовани страни – земеделци, общинска и държавна администрация, горски стопани, риболовци, представители на НПО, учители и др. Присъстващите участваха активно в дискусиите, като бяха поставени въпроси засягащи наболели проблеми свързани с опазването на околната среда и биоразнообразието на територията на община Тунджа. За участниците бяха осигурени рекламни подаръци и сувенири. Организатор на събитията е „Клевър солушънс“ ЕООД.

Проектът е насочен към подобряване на природозащитното състояние на видовете обикновена блатна костенурка, червенокоремна бумка, южен гребенест тритон, южен подковонос, средиземноморски подковонос, подковонос на Мехели, остроух нощник, дългопръст нощник, голям нощник и дългокрил прилеп, предмет на опазване в защитените зони „Бакаджиците“, „Река Мочурица“, „Река Тунджа 1“, „Река Тунджа 2“, „Сакар“ и „Свети Илийски възвишения“ и е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Фондация „Екология, комуникации и общество“. Срокът на изпълнение е 32 месеца.