Кратко предколедно заседание на ОбС-Стралджа

На 21 декември от 10ч. в Стралджа ще се проведе 38-то заседание на ОбС. По предложение на кмета Атанас Киров съветниците ще обсъдят  План-сметката за дейност „Чистота“ за 2019г. Г-н Киров е вносител и на докладна записка относно компенсирани промени между показатели на капиталови разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия, определена със Закон за държавния бюджет.

В дневния ред председателя на ОбС инж. Живко Ангелов е включил  докладни записки по заявления на ТСУИЕ и  арх. Евгений Чобанов. В предколедното заседание  съветниците ще гласуват за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовири –публична общинска собственост, ще определят и отпускането на еднократни финансови помощи на граждани.