Контролирано изпускане на водни маси от язовир „Жребчево“ по река Тунджа

От 15 април до 31 май се осъществява контролирано изпускане на водни маси от язовир „Жребчево“ по река Тунджа, с цел достигане и поддържане на контролен обем от 330  милиона кубични метра, което наложи  изменение на месечния график за април 2021 г. в частта му за язовира.

Изпускането се извършва и с цел ограничаване на евентуални неблагоприятни последици от вредното въздействие на водите, информират от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

В тази връзка е възможно преминаване на по-висока вълна по поречието на Тунджа и нейните притоци.

Към момента наличният обем на язовир „Жребчево“ е 330,848  милиона кубични метра, което гарантира напояването за сезон 2021, както и отводняването на река Тунджа, включително и водите, необходими за запълване на язовир „Овчарица“.

 От Басейнова дирекция посочват, че поради големия постъпващ приток в язовир „Жребчево“ в момента е преустановено подаването на водни обеми от язовир „Копринка“ по река Тунджа.

Необходимо е и осигуряване на благоприятни условия през размножителния период на рибите в периода от 15 април до 31 май.

Отчитайки динамичната хидрометереологична обстановка, с цел поддържане на нивото в язовир „Жребчево“ без значителни амплитуди, постъпващият приток ще бъде използван за електропроизводство.