Консултации за изборите ще се проведат в Община Ямбол на 7 октомври

На 7 октомври 2021 г. /четвъртък/ от 14:00 часа в зала 107 в сградата на Общинска администрация – Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ № 7, ще се проведат консултации за определяне на съставите на секционните избирателни комисии /СИК/  и подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/ на територията на община Ямбол за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за народни представители в 47 – то Народно събрание на Република България, които ще се състоят на 14 ноември 2021 година.

За изборите в община Ямбол са образувани 101 избирателни секции. Определена е числеността на членовете на всяка СИК на територията на Община  Ямбол, съобразно броя на избирателите в съответната избирателна секция: 91 СИК в състав от 9 /девет/ членове и 10 СИК в състав от 7 /седем/ членове.

Консултациите са публични и в тях могат да участват както парламентарно представените партии и коалиции в 46 – то Народно събрание на Република България, така и други партии и коалиции, които нямат представителство в парламента.

Те трябва да представят следните документи:

  1. писмено предложение за състав на СИК, което да съдържа:

–   наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

–   имената и ЕГН на предложените лица;

–   длъжността в комисията, за която се предлагат;

–   образование, специалност;

–   телефон за връзка с предложеното за член на СИК/ПСИК лице.

За изплащане на възнагражденията на членовете на СИК/ПСИК е необходимо да бъде представена и информация за банковите им сметки.

  1. заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по – рано от датата на насрочване на изборите /02.09.2021 г./ или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46 – то Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията.
  2. пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно, когато в консултациите участват упълномощени лица.
  3. списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК/ПСИК, когато правомощията на член на СИК/ПСИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК/ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т. 1.

Изискуемите документи остават като неразделна част от протокола за проведените консултации и се изпращат на Районната избирателна комисия.

Консултациите ще се проведат при спазване на противоепидемичните мерки, въведени във връзка с ограничение на разпространението на Covid – 19.

 

Поканата за консултации можете да прочетете тук:

 

https://yambol.bg/uploads/41D4E47EBE84A6A0DF1DFFFEBAA3E3AF .