Консултации за изборите ще се проведат в Община „Тунджа“ на 25 август

На 25 август 2022 г. /четвъртък/ от 15:00 часа в залата на Общинска администрация Тунджа, ет.2 ще се проведат консултации за определяне на съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ и подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/ на територията на община Тунджа за провеждане на избори за народни представители в 48-то Народно събрание на Република България, които ще се състоят на 02 октомври 2022 година.
Консултациите са публични и в тях могат да участват както парламентарно представените партии и коалиции в 47 – то Народно събрание на Република България, така и други партии и коалиции, които нямат представителство в парламента.
Те трябва да представят следните документи:
1. Писмено предложение за състав на СИК, което да съдържа:
Наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
– Имената и ЕГН на предложените лица;
– Длъжността в комисията, за която се предлагат;
– Образование, специалност;
– Телефон за връзка с предложеното за член на СИК/ПСИК лице;
 
2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по – рано от датата на насрочване на изборите /01.08.2022 г./ или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 47 – то Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията.
 
3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно.
 
4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК/ПСИК, когато правомощията на член на СИК/ПСИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК/ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т. 1 на настоящата покана.
 
Изискуемите документи остават като неразделна част от протокола за проведените консултации и се изпращат на Районната избирателна комисия.
Може да бъде изображение с дърво и на открито