Консултативни срещи

От средата на м. октомври 2020г., Ямболската червенокръстка организация провежда поредица от обучения и консултативни срещи за ключови ръководни кадри на дружествено и общинско ниво в структурата на БЧК – Ямбол.

         Основната цел е подготовка за провеждане на отчетно – изборна кампания 2020/2021г., чрез предоставяне на необходимата информация, указания, насоки за изготвяне на отчетните материали и други организационни документи, в съответствие с Устава на БЧК и Инструкцията за нейното провеждане.

         Инж. Митко Филипов – директор и Добриела Праматарова – специалист „Организационна дейност” в Секретариата на Областния съвет на БЧК – Ямбол запознаха представителите на дружествените и общински ръководства с основните изисквания, процедури, законност, подготовка на отчетната документация, срокове за изпълнение, отчитане и други важни въпроси, свързани с осъществяването на отчетно – изборните Общи събрания на различните организационни нива в структурата на БЧК.

         В дневния ред на консултативните срещи са включени теми, свързани с моментното състояние на общинските организации, представяне на доброволческите инициативи, реализирани в условията на пандемия от COVID 19, често срещани трудности и проблеми в работата на дружествените ръководства и предприетите действия за тяхното минимизиране. Изготвен е график за провеждане на дружествените събрания, като са обсъдени дати за провеждане общинските отчетно – изборни Общи събрания.

          Всички консултативни срещи и обучения се провеждат с активното участие на председателите на Общинските ръководства на БЧК в петте общини на Област Ямбол  при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.

  

 

                                     СЕКРЕТАРИАТ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЧК – ЯМБОЛ