Конкурс за учител по музика в ДГ“Пламъче“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с 24, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 9, т. 2 и чл. 11 от Наредба № 26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и Заповед № 658 от 10.09.2019 г. на директора на Детска градина “Пламъче“

 

ОБЯВЯВА

 

 конкурс за длъжността „Учител, музика детска градина” – 0,5 щатна бройка

 

Конкурсът се провежда при следните условия:

 

І. Място на работа – Детска градина „Пламъче“, адрес: Ямбол, ул. „Янко Сакъзов“ 28

 

ІІ. Характер на работата – педагогическа дейност в областта на музиката за работа с деца от 1 до 7 годишна възраст.

 

ІІІ. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – висше

Образователно-квалификационна степен – „магистър” или „бакалавър“

Професионално направление – „Педагогика на обучението по музика“, „Педагогика“, „Музикално и танцово изкуство“

Специалност – „Музикална педагогика“, „Музика“, „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“

Придобита професионална квалификация – „Учител по музика”, „Детски учител“, „Детски и начален учител“, „Педагог учител“ и „Музикален изпълнител“

Допълнителна квалификация – „Детски учител“, „Музика“ , „Музика, детски учител“

 1. Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност, умения за работа с деца-таланти.

 

ІV. Пречки за заемане на длъжността:

Не може да заеме съответната длъжност, лице, което:

 1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
 2. е лишено от право да упражнява професията;
 3. страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.

 

 1. Начин на провеждане на конкурса:
 2. По документи
 3. Събеседване

 

VІ. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие в конкурса
 2. Документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата /копие/
 3. Професионална автобиография
 4. Документ за завършено образование /копие/
 5. Декларация за липсата на пречки за заемане на длъжността /по образец/
 6. Лична карта /за сведение/
 7. Мотивационно писмо.

Забележка: При подаване на документите, кандидатите следва да представят и оригиналите на документите за сверяване.

 

VІІ. Срок за заемане на длъжността трудовото правоотношение възниква с лицето, което е класирано на първо място, от деня, в който е получило съобщението за резултата на основание чл. 107, във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Лицето е длъжно да постъпи на работа в 2-седмичен срок от получаването на съобщението.

 

VІІІ. Срок за подаване на документите – Едномесечен срок от датата на публикуване на обявата в Регионално управление на образованието – Ямбол, централен или местен печат електронен вестник „Ямбол свят“ 

 

ІХ. Място за подаване на документите:

ДГ „Пламъче“, с адрес:  гр. Ямбол, ул. „Я. Сакъзов“ 28, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16:30 ч., телефон за връзка 0895 599 614.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

 

ХІ. Място за обявяване на съобщения свързани с провеждането на конкурса:

 

Обявлението за конкурса се публикува във електронен вестник „Ямбол свят“  и сайта на РУО-Ямбол.

 

Всички съобщение във връзка с конкурса се публикуват на официалния сайт на детската градина – www. odzplamache.net както и на информационното табло.

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР:……………………….

                   /К. Върбанова/