Конкурс за съдебен секретар обяви Районен съд – Ямбол

ОБЯВЛЕНИЕ

Районен съд – Ямбол обявява  конкурс за заемане на една щатна бройка  по чл. 68, ал.1, т.3 КТ (по заместване), при условията на чл.89-96 КТ за длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР“ в администрацията на Районен съд –Ямбол.  

Кратко описание на длъжността: Съставя протоколи за откритите съдебни заседания; изготвя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата; подрежда и номерира по реда на постъпването на книжата от заседанията; изпълнява разпорежданията на съда, постановени в откритите заседания; вписва в книгата за открити съдебни заседания делата на състава; съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и други; изготвя изпълнителни листове; изпълнява други задължения, възложени от председателя на съда и съдебния администратор.

Минимална основна заплата и ранг – 1122 лв.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове към кандидатите за заемане на длъжността: да е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;да е пълнолетен; да не е поставен под запрещение; да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода; да не е лишен по съответен ред от правото да заема определена  длъжност; да отговаря на изискването за липса на обстоятелства по  чл.340а, ал.2 ЗСВ (към момента на назначаване); да отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, в ПАС, в Класификатора по чл.341, ал.1 ЗСВ и в длъжностната характеристика за длъжността; завършено средно образование.

Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: отличен машинопис; отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация; компютърна грамотност; умения за изготвяне и оформяне на служебна кореспонденция; умения за работа с компютърна и офис техника; умения за водене на кореспонденция по електронна поща.

Необходими документи за допускане до участие в конкурса :

  1. Заявление за участие в конкурс – по образец;
  2. Декларация от кандидата по чл. 340а, ал.1 ЗСВ– по образец;
  3. Декларация-съгласие от кандидата, Районен съд – Ямбол, в качеството си на администратор на лични данни, да събира, обработва и съхранява личните данни на кандидата, във връзка с провеждането на конкурса – по образец;
  4. Копие на диплом за завършено средно или по-висока степен образование;
  5. Копие на други документи, удостоверяващи квалификации, свързани със заемане на конкурсната длъжност;
  6. Копие на от документи, удостоверяващи трудов стаж – трудова книжка, служебна или осигурителна книжка;
  7. Медицинско свидетелство за работа.

Конкурсът се провежда от Конкурсна комисия назначена  със Заповед на Председателя на ЯРС. Комисията разглежда постъпилите заявления, като проверява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания предвидени в нормативните актове и описани в обявата за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата и предвидени в нормативните актове изисквания  за длъжността. За  Решението си Комисията изготвя протокол и списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати. В списъка на допуснатите кандидати се посочва  датата (не по-рано от 14 дни от обявяване на списъците), началният час и мястото на провеждане на конкурса. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати се поставят на информационните табла на ЯРС на І-ви и ІV-ти етаж в сградата  на Съдебната палата  и се публикува на интернет страница на съда не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса. Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на съда в седемдневен срок от обявяването на списъците. Административният ръководител на съда се произнася с Решение в тридневен срок. Решението е окончателно. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Конкурсът ще се проведе на четири етапа:

Първи етап – Диктовка

Втори етап – Тест за езикова култура;

Трети етап – Проверка на  уменията за изготвяне и оформяне на служебна кореспонденция чрез Microsoft Word 2010  и Microsoft Excel 2010; работа с компютърна и офис техника ( принтер, скенер и др.); работа с файлове и директории – създаване, копиране, изтриване, архивиране; водене на кореспонденция по електронна поща (Microsoft Outlook 2010);

 Четвърти етап – събеседване с Комисията.

Оценяването се извършва по точкова система при минимален брой точки – 0т., а максимален – 10т. Кандидатите се оценяват на всеки един от етапите. Крайната оценка се формира като средно аритметично от получените точки на всеки от етапите. За успешно издържали конкурса се считат кандидатите участвали във всички етапи и получили крайна оценка по-висока или равна на 6.

Комисията оформя резултатите от проведения конкурс  в протокол и класира успешно издържалите кандидати. С класирания на първо място за съответната позиция кандидат се сключва споразумение по чл.145 ПАС, във връзка с  чл.107  КТ.  Лицето е длъжно да постъпи на работа в двуседмичен срок от обявяване на резултатите. Ако лицето не постъпи на работа в посочения срок,  трудово правоотношение възниква  със следващия класиран кандидат.

 Документите се подават лично или чрез пълномощник в Районен съд – Ямбол,  ул.”Ж.Папазов” 1, стая 104 – служба „Регистратура“.

Документи се подават в срок от 1 месец   след обявяване в местен електронен ежедневник.

Резултатите за допускане до конкурса, оценка и класиране на кандидатите и друга информация, свързана с конкурса, се съобщават на участниците, чрез обявяването им на информационните табла и интернет страницата на съда.