Конкурс за старши експерт по финанси обяви ОД МВР-Ямбол

Обявление за заемане на 1 вакантна длъжност – Старши експерт в сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“, при ОДМВР – Ямбол. 

Документи на кандидатите ще се приемат всеки работен ден до 10.10.2022 г.(включително) в ОДМВР Ямбол и по електронен път на e-mail: yambol@mvr.bg

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждането на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл), МЗ № 8121з-970/04.08.2022 г. относно възлагане на правомощия на орган по назначаването по служебно правоотношение с държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи и МЗ № 8121К-11496/26.09.2022 г., обявявам конкурс за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ (УССД) в сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“ при Областна дирекция на МВР – Ямбол, длъжностно ниво: 10, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво – 6.