Конкурс за споделена рисунка „Детство за всяко дете“

СТАТУТ
За конкурс за споделена рисунка на тема: „Детство за всяко дете“

Конкурсът за споделена рисунка на тема „Детство за всяко дете“ е инициатива на Детска градина „Изворче“, с.Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол по проект по Национална програма „ Заедно за всяко дете“, модул 2 „ Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“.

ЦЕЛ НА КОНКУРСА:

Ангажиране на родителите и другите членове на семействата в процеса на обхващане и задържане на децата и учениците в системата на предучилищното образование и училищното образование и повишаване възпитателния потенциал на семейството.

Приобщаване на родителите и другите членове на семействата към живота на детската градина и мотивирането им за участие в съвместни дейности заедно с децата в предучилищна възраст.

ОБЩИ УСЛОВИЯ, ФОРМАТ И ТЕХНИКА

Формат на рисунките – не по-голям от формат А3.
НЯМА ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНАТА ТЕХНИКА И МАТЕРИАЛИ.
Задължително условие за рисунки е да бъдат изработени съвместно от децата и техните родители и/или други членове на семейството!
Детска градина „Изворче“, с. Кабиле, община „Тунджа“ запазва правото да фотографира и популяризира творбите на участниците с цел публичност за националната програма, проекта и конкурса, създаване на архив, отпечатване върху рекламни материали и използване за благотворителни цели.
Конкурсните творби не подлежат на връщане и ще бъдат използвани за целите на проекта по Националната програма „Заедно за всяко дете“ на Министерство на образованието и науката.
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Първа група – от 3 до 4 години Втора група – от 5 до 6 години

В конкурса се допускат за участие деца на възраст от 3 до 6 г., техните родители и други членове на семействата им, живеещи в населените места на територията на община „Тунджа“.
На гърба на рисунката следва да се посочи: трите имена на детето, възраст, детска градина или детска група част детска градина, ако е записано и посещава, както и трите имена на родител или друг член на семейството, участвали в създаването на споделената рисунка; телефон за връзка с родителя/настойника или друг член на семейството /баба/ дядо/ пълнолетни брат/сестра/ и др./
Върху лицевата страна на рисунките не се изписва нищо!
Творбите ще се оценяват от жури.
Награден фонд:
Ще бъдат връчени награди за първо, второ и трето място в двете възрастови групи.
Всички участници получават грамота.
Резултатите от конкурса и наградените творби ще бъдат публикувани до 5 октомври 2019 година на сайта на Община „Тунджа
Конкурсните творби могат да се изпращат ( или оставят лично ) на адрес:
с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 9
Лице за контакт :Милена Паскова –директор ДГ тел: 0887404537

Краен срок за представяне на споделените рисунки – 25 септември 2019 г.