Конкурс за помощник-възпитател

Детска градина ,,Пламъче”гр. Ямбол  Телефон 046/66 15 71; Директор 046/66 34 87; е-mail  plama4e_cdg2006@abv.bg  

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 259, ал.1 от ЗПУО и Заповед № 483/23.04.2019 г. на директора на ДГ „Пламъче“

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността „помощник-възпитател“ – 3 щ. бр. по чл. 67, ал.1, т.1. от Кодекса на труда

Конкурсът се провежда при следните условия:

І. Място на работаДГ „Пламъче“ – Ямбол

Характер на работата – Осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия за правилното отглеждане, развитие и възпитание на децата, съвместно с учителките отговаря за живота и здравето им.

ІІ. Минимални изисквания за длъжността „помощник-възпитател“:

Образование – средно

Образователно-квалификационна степен – няма изискване

Допълнителни умения – комуникативност, отговорност, мотивация, работа в екип

Като предимство се счита:

Опит в работа с деца от тригодишна до шестгодишна възраст

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

1. По документи

2. Събеседване

ІV. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурса

2. Документ за самоличност /копие/

3. Документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата /копие/

4. Автобиография

5. Документ за завършено образование /копие/

V. Срок за подаване на документите – Едномесечен срок от датата на публикуване на обявата в Регионално управление на образованието – Ямбол, централен или местен печат.

Срок за подаване на документите: от 02.05.2019 г. до 02.06.2019 г. вкл.

VІ. Място за подаване на документите:

ДГ „Пламъче“, ул. „Янко Сакъзов” № 28, всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч., телефон за връзка 0895599603.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

VІІ. Място за обявяване на съобщения свързани с провеждането на конкурса:

Всички съобщения свързани с конкурса се осъществяват в детската градина от директор (временно изпълняващ длъжността „директор“) и технически изпълнител .

Директор:…………………..

                                                                /К. Върбанова/