Конкурс за медицинска сестра в ДГ „Пламъче“

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 259, ал.1 от ЗПУО и Заповед № 482/23.04.2019 г. на директора на ДГ „Пламъче“

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността „Медицинска сестра” в яслена група – 2 щ. бр. по чл. 67, ал.1, т.1. от Кодекса на труда
Конкурсът се провежда при следните условия:

І. Място на работа – ДГ „Пламъче“ – Ямбол
Характер на работата – отглеждане, възпитание и обучение на деца от десетмесечна до тригодишна възраст

ІІ. Минимални изисквания за длъжността „медицинска сестра“:
Образование – висше, полувисше
Образователно-квалификационна степен –„бакалавър“, „магистър“, „професионален бакалавър“, „специалист“
Професионално направление – Здравни грижи
Специалност – „Медицинска сестра“ или „Акушерка“
Придобита професионална квалификация – „Медицинска сестра“ или „Акушерка“
Професионален опит – не се изисква
Като предимство се счита:
Опит в работа с деца от десетмесечна до тригодишна възраст
Компютърна грамотност
ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

  1. По документи
  2. Събеседване

ІV. Необходими документи за участие в конкурса:

  1. Заявление за участие в конкурса
  2. Документ за самоличност /копие/
  3. Документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата /копие/
  4. Професионална автобиография
  5. Документ за завършено образование /копие/
  6. Други документи, удостоверяващи професионалната квалификация

V. Срок за подаване на документите – Едномесечен срок от датата на публикуване на обявата в Регионално управление на образованието – Ямбол, централен или местен печат.
Срок за подаване на документите: от 02.05.2019 г. до 02.06.2019 г. вкл.

VІ. Място за подаване на документите:
ДГ „Пламъче“, ул. „Янко Сакъзов” № 28, всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч., телефон за връзка 0895599603
При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

VІІ. Място за обявяване на съобщения свързани с провеждането на конкурса:
Всички съобщения свързани с конкурса се осъществяват в детската градина от директор (временно изпълняващ длъжността „директор“) и технически изпълнител .