Конкурс за маркиране на насаждения обяви община Болярово

Община Болярово обяви открит конкурс за възлагане на услуга „Маркиране на насаждения, предвидени за сеч по Годишния план за ползване на дървесина на община Болярово за 2023 г.”. Дейностите предвиждат маркиране в два обекта на общо 4275 плътни кубически метри, по видове сечи, както и проектирането на временни горски пътища необходими за усвояването на дървесината от маркираните насаждения и изготвянето на съпровождащите документи по дейността (карнет-описи, технологични планове, сортиментни ведомости и други).
В конкурса могат да участват като търговци, така и физически лица, които са вписани в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите. Не се допуска наемането на подизпълнители.
Заявления за участие в конкурса се приемат до 16:00 часа на 01.02.2023 г., а самият конкурс ще се проведе на 02.02.2023 г. от 14 часа.
Пълните условия на конкурса са публикувани интернет страницата на Община Болярово: bolyarovo.bg в раздел Търгове и конкурси/Конкурси дървесина/ Маркиране на дървесина в общински горски територии на Община Болярово за 2023г. От там участниците в процедурата могат да изтеглят без заплащане документацията или да я закупят на хартиен носител от касата на община Болярово всеки работен ден от 9:00 – 16:30 часа, краен срок – 13:30 часа на 01.02.2023 г. Цената на тръжната документация е 20,00 (двадесет) лева без ДДС.