Конкурс за длъжността „Учител, музика в детска градина“

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 259, ал.1 от ЗПУО и Заповед № 481/23.04.2019 г. на директора на ДГ „Пламъче“

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността „учител, музика в детска градина“  – ½  щатна бройка по чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда

І. Място на работа – ДГ „ПЛАМЪЧЕ“ – ЯМБОЛ

Характер на работата – педагогическа дейност в областта на музиката за работа с деца от  1 до 7 годишна възраст

ІІ. Минимални изисквания за длъжността:

Образование – висше,

Образователно-квалификационна степен – „магистър” или „бакалавър“

Професионално направление – „Педагогика на обучението по музика“

Специалност – „Музикална педагогика“, „Музика“, „Предучилищна педагогика“ Придобита професионална квалификация – „Учител по музика”, „Детски учител“, Допълнителна квалификация – „Детски учител“, „Музика“

Умения за професионална реализация – организационни умения, умения за работа в екип, адаптивност, комуникативност, комбинативност, гъвкавост, умения за работа с деца-таланти и със специални образователни потребности.

Като предимства се считат:

Опит в работата с деца от 1 до 7 годишна възраст

Участие в разработването и реализацията на програми и проекти

Компютърна грамотност, чуждоезикова подготовка

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

  1. Заявление за участие в конкурса
  2. Документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата /копие/
  3. Професионална автобиография
  4. Документ за завършено образование /копие/
  5. Други документи, удостоверяващи професионалната квалификация /копие/

V. Срок за подаване на документите – Едномесечен срок от датата на публикуване на обявата в Регионално управление на образованието – Ямбол, централен или местен печат.

Срок за подаване на документите: от 02.05.2019 г. до 02.06.2019 г. вкл.

VІ. Място за подаване на документите:

ДГ „Пламъче“, ул. „Янко Сакъзов” № 28, всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч., телефон за връзка 0895599603.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

VІІ. Място за обявяване на съобщения свързани с провеждането на конкурса:

Всички съобщения свързани с конкурса се осъществяват в детската градина от директор (временно изпълняващ длъжността „директор“) и технически изпълнител .