Конкурс за длъжността „Учител, детска градина”

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 259, ал.1 от ЗПУО и Заповед № 480/23.04.2019 г. на директора на ДГ „Пламъче“

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността „Учител, детска градина” – 2 щ. бр. по чл. 67, ал.1, т.1. от Кодекса на труда
Конкурсът се провежда при следните условия:

І. Място на работа – ДГ „Пламъче“ – Ямбол
Характер на работата – педагогическа дейност за работа с деца от 3 до 7 годишна възраст

ІІ. Минимални изисквания за длъжността „учител, детска градина“ :
Образование – висше,
Образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър“, „бакалавър“ или „магистър”
Професионално направление – „Педагогика“
Специалност – „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“
Придобита професионална квалификация – „Детски учител“, „Детски и начален учител“, „Педагог“, „Учител”
Допълнителна квалификация – „Детски учител“
Професионален опит – не се изисква

Като предимство се счита:
Опит в работа с деца от 3 до 7 годишна възраст
Участие в разработването и реализацията на програми и проекти
Чуждоезикова подготовка
Компютърна грамотност

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

  1. По документи
  2. Събеседване

ІV. Необходими документи за участие в конкурса:
Заявление за участие в конкурса
Документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата /копие/
Професионална автобиография
Документ за завършено образование /копие/
Други документи, удостоверяващи професионалната квалификация /копие/

V. Срок за подаване на документите – Едномесечен срок от датата на публикуване на обявата в Регионално управление на образованието – Ямбол, централен или местен печат.
Срок за подаване на документите: от 02.05.2019 г. до 02.06.2019 г. вкл.

VІ. Място за подаване на документите:
ДГ „Пламъче“, ул. „Янко Сакъзов” № 28, всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч., телефон за връзка 0895599603.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

VІІ. Място за обявяване на съобщения свързани с провеждането на конкурса:
Всички съобщения свързани с конкурса се осъществяват в детската градина от директор (временно изпълняващ длъжността „директор“) и технически изпълнител .