Конкурс за директори на шест училища в областта

ЗАПОВЕД

 

№ РД- 06-18 / 26.01.2021 г.

 

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование,

 

 

О Б Я В Я В А М

 

КОНКУРС за заемане на длъжността „ДИРЕКТОР” на следните училища на територията на област Ямбол:

 1. Общински училища

ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ОБЩИНА

Профилирана гимназия „Васил Левски”

гр. Ямбол

Ямбол

Основно училище „Св. Паисий Хилендарски”

гр. Елхово

Елхово

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“

с. Зимница

Стралджа

Основно училище „Христо Ботев“”

с. Войника

Стралджа

Основно училище „Христо Ботев”

с. Ботево

Тунджа

Обединено училище „Васил Левски”

с. Тенево

Тунджа

 

 1. Центрове за подкрепа за личностно развитие

ИМЕ НА ЦЕНТЪРА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ОБЩИНА

Астрономическа обсерватория и планетариум

 

гр. Ямбол

Ямбол

 

І. Кратко описание на длъжността:

          Директорът на училището/центъра за подкрепа за личностно развитие ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието/подкрепата за личностно развитие, планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.

 

 II. Изисквания към кандидата за заемане на длъжността:

 

 1. Да притежава диплома за висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност и която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа.
 2. Да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.
 3. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията.
 4. Да е български гражданин, гражданин на друга държава, членка на Европейския съюз или на друга държава страна по междудържавна спогодба, продължително пребиваващ в страната чужд гражданин, при получено съгласие или дългосрочно и постоянно пребиваващ в страната чужд гражданин.
 5. Да не е поставен под запрещение.
 6. Да не е лишен от правото да упражнява професията.
 7. Да не му е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.
 8. Да има не по-малко от 5 години учителски стаж.

           Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

 

III. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Конкурсът се провежда в три етапа:

       1.1. Допускане по документи;

       1.2. Писмен изпит-тест за определяне нивото на общите компетентности и основните познания, необходими за заемане на длъжността.

       1.3. Интервю.

 1. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
 2. Списъкът с недопуснатите до конкурс кандидати се публикува на интернет страницата на РУО – Ямбол. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват и писмено като се посочват основанията за недопускането им.
 3. Списъкът с допуснатите до конкурс кандидати се публикува на интернет страницата на РУО – Ямбол. Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на писмения изпит-тест.

 IV. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие в конкурса до началника на Регионалното управление на образованието – Ямбол;
 2. Декларация по образец за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в раздел II, т. 1 – 6 от заповедта;
 3. Документ за самоличност (представя се при подаване на документите за сверяване на данните и се връща на кандидата);
 4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен „магистър“, специалност, учителска правоспособност, професионално квалификационна степен, допълнителна квалификация и други по преценка на кандидата; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация /НАЦИД/, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие от дипломата не се прилага.
 5. Документ, удостоверяващ изискуемия учителски стаж – трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ изискуемия трудов стаж (копие/я);
 6. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата);
 7. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист (оригинал);

 

          При подаването на документите се представят и оригиналите за сравняване.

          Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

          Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

          Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез упълномощено с писмено пълномощно лице в Регионалното управление на образованието – Ямбол.

          На кандидатите или на пълномощниците им се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 

 V. Срок и място за подаване на документите:

          Документите се подават от 04.02.2021 г. до 08.03.2021 г. вкл. в Регионално управление на образованието – Ямбол, адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 6, ет. 2, ст. № 2. Лице за контакт: Димитринка Георгиева, главен специалист „Човешки ресурси“, тел 046 / 68 53 13

          Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Жана Миланова, началник на отдел „АПФСИО” .

 

СТОЙКО СТОЙКОВ

НАЧАЛНИК НА РУО – ЯМБОЛ