Конкурс за асистент обяви Факултет „Техника и технологии” – Ямбол

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент” за нуждите на Факултет „Техника и технологии” – Ямбол
1. Академична длъжност „асистент“ по „Автоматика и компютърни системи“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, област на висше образование 5. Технически науки към катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ – един;
2. Академична длъжност „асистент“ по „Компютърни технологии и програмиране“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, област на висше образование 5. Технически науки към катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ – един;
Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:
– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета;
– Автобиография – европейски образец;
– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;
– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);
– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);
– Свидетелство за съдимост;
– Медицинско свидетелство;
 
Краен срок за подаване на документи: 10.05.2021 г.
За справки и документи: ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181