Комисията по заетост съгласува държавния план-прием в 8 и 9 клас

На заседание на Комисията по заетост към Областен съвет за развитие Ямбол бе разгледан и приет държавният план-прием в 8 и 9 клас за учебната 2017/2018 година в област Ямбол. От Регионалното управление на образованието представиха обобщените предложения по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии и в средните училища на територията на област Ямбол.


Поради промени в нормативната уредба, за учебната 2017/2018 учебна година по изключение е изготвено предложение за държавен план-прием на два випуска – за учениците, които завършват основно образование в VII и за учениците, които завършват основно образование в VIII клас. За постигане на новия план-прием бяха организирани и проведени поредица срещи с директорите на професионалните гимназии, работодатели общините, дирекциите Бюро по труда.
Представен бе анализ на изпълнението на план-приема за учебната 2016/2017 година, информация за броя и баланса на учениците, завършващи седми и осми клас през учебната 2016/2017 г. Представена бе подробна обосновка на държавния план – прием за новата учебна година, съобразен с предложенията на директорите на училищата от област Ямбол. 41 са планираните паралелки при 1025 ученици в 8 клас и 23 паралелки за 576 ученици за 9 клас. Експертите определиха предложения за област Ямбол план-прием като „разумно балансиран и напълно изпълним“.