Комисията по заетост обсъди Регионална програма по заетост

В Областна администрация -Ямбол се проведе заседание на Комисията по заетост, с председател заместник областният управител Биляна Кавалджиева. Предмет на заседанието беше разработването на Регионалната програма за заетост. През тази година заделените средства от държавния бюджет за регионалните програми за заетост са над 48 млн. лева. Сумата е с 4 пъти по-голяма,  в сравнение с предходната година, което показва засилената подкрепа от страна на държавата, за хората в неравностойно положение, както и бизнеса по региони.

Нов аспект в Регионалната програма за 2022 година е,   че трябва да включва субсидирана заетост за лица от целевата група на основата на партньорства с предприятия от частния сектор.

От тази година програмите ще могат да осигуряват заетост и на работни места в дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда, като например доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене, подкрепа за самообслужване, движение и придвижване, пазаруване и други ежедневни и домакински дейности. Този тип помощ ще бъде предоставяна на лица с трайни увреждания и възрастни хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки, услуги и програми, финансирани със средства от държавния бюджет, с европейски средства, или със средства от международни програми и проекти, включително Механизма за личната помощ.

До 20 май 2022 г. Регионалната програма за заетост трябва да бъде изпратена за одобрение и утвърждаване от Министерство на труда и социалната политика.