Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Ямбол одобри разработената Регионална програма за заетост и обучение на областта за 2017 година

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Ямбол разгледа и одобри разработената Регионална програма за заетост и обучение на областта за 2017 година. Предложените пет проектни предложения на общините от област Ямбол са включени в програмата. Основната цел на регионалната програма е осигуряване на заетост на безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда в област Ямбол и създаване на възможности за тяхната трудова и социална интеграция. В конкретика програмата ще осигури заетост за 6 месеца на 42 безработни лица от област Ямбол.

Регионалната програмата за заетост е насочена към  безработни младежи до 29 г., безработни лица над 50-годишна възраст, безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни лица с ниско образование.

Общият брой работни места по програмата е 42, като от тях 24 лица ще работят на пълен работен ден, а 18 лица на непълен работен ден в дейности по комунално-битово обслужване: хигиенизиране, събиране и извозване на отпадъци и други; поддръжка на пътища, улици, площад, тротоари, пешеходни зони, благоустройство на населеното място; опазване на околната среда.

В Община Ямбол заетите са 11 души на пълен работен ден за озеленяване, поддържане, хигиенизиране и почистване на прилежащите територии в парковете; Община Тунджа – 9 души на непълен работен ден за поддръжка на обществения сграден фонд и пространствата в населените места; Община Стралджа– 8 души на пълен работен ден за хигиенизиране, събиране и извозване на отпадъци и други; поддръжка на пътища, улици, тротоари, пешеходни зони; Община Елхово – 9 души на непълен работен ден за дейности по поддръжка на паркове и градини и Община Болярово – 5 души на пълен работен ден за поддръжка и чистота на сградите и районите около тях.

Дейностите по регионалната програма ще окажат траен социален ефект върху избраните целеви групи в следните аспекти: 

  • Повишена трудова активност и социална интеграция на наетите лица по програмата от неравнопоставените групи на пазара на труда
  • Преодоляване на социалната изолация на наетите лица по програмата от неравнопоставените групи на пазара на труда
  • Осигурена възможност на наетите на работа безработни лица да придобият, а също така и да възвърнат своите трудови навици и умения, което ще спомогне след завършването на регионалната програма, те да бъдат конкурентноспособни на пазара на труда.
  • Осигурени доходи за 6 месеца и повишено качество на живот на целевите групи и техните семейства.

Общинските администрации в качеството си на работодатели по Регионалната програмата за заетост и обучение ще осигурят средства за материални разходи за обезпечаване на разкритите работни места в размер на  4480 лв.

 

Размерът на финансовите средства от държавния бюджет по програмата е 129 590 лева.

 

Срокът за реализиране на програмата е с начало 15 май 2017г. и приключва до 15 ноември 2017г.