Коледарски празник Ямбол 2016 – статут и нови правила

На 16 и 25 декември Ямбол отново ще бъде домакин на традиционния коледарски празник.  Организатори на събитието са Община Ямбол, НЧ „Пробуда-1909” – Ямбол, НЧ „Зора-1945” – Ямбол и Младежки дом „Георги Братанов” – Ямбол. 
РЕГЛАМЕНТ

ЦЕЛ НА КОЛЕДАРСКИЯ ПРАЗНИК
___________________________
Главната цел на Коледарски празник – Ямбол 2016 е да допринесе за съхраняването на духовното богатство на българите, да популяризира традициите и вярванията, свързани със зимните народни празници и обичаи, да възпитава и утвърждава национално самосъзнание чрез богатото българско песенно и танцово фолклорно наследство, да създава условия за устойчивост и приемственост на традициите.
КАТЕГОРИИ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
____________________________
Коледарски празник – Ямбол 2016 няма конкурсен характер. Празникът включва:

ПРАЗНИК НА ДЕТСКИТЕ КОЛЕДАРСКИ ГРУПИ
__________________________________
Празникът на детски коледарски групи е за участници на възраст от 3 до 14 години.
В празника на детските коледарски групи имат право да участват танцови коледарски групи.
Празникът ще се проведе на 16 декември 2016 г., петък, от 10:00 ч. в Младежки дом „Георги Братанов” – Ямбол.

Всички групи, желаещи да участват в Празника на детските коледарски групи – Ямбол 2016 попълват формуляр за участие по образец.

Формулярите за участие се изтеглят от интернет страницата на община Ямбол или се получават на място в Младежки дом „Георги Братанов“.

Крайният срок за подаване на формулярите за участие в Празника на детските коледарски групи е 2 декември 2016 г., петък.

Всички детски коледарски групи получават наградни пакети и дипломи за участие.
ПРАЗНИК НА ТАНЦОВИТЕ КОЛЕДАРСКИ ГРУПИ
____________________________________

Празникът ще се проведе на 25 декември 2016 г., неделя, от 13:00 ч., централна градска част.
С оглед уникалността на ямболската традиция на танцуващите коледари, целта на организаторите е по време на Коледарския празник да бъдат представени най-добрите танцови групи, които се придържат към установените традиции, защитават ги и осигуряват тяхната приемственост.
В тази връзка, от настоящата 2016 г., се въвежда Регистър на танцовите ямболски коледарски групи.
За участие в Коледарския празник ще бъдат допускани коледарски групи, вписани в Регистъра, които в най-голяма степен покриват изискванията за автентичност и майсторско представяне на уникалната ямболска традиция.
Селекцията ще се извършва от Специализирана комисия в състав: представител на община Ямбол, двама представители на Общинско предприятие „Туризъм и култура“, етнограф от Регионален исторически музей – Ямбол и хореограф.

Условия за участие в Коледарски празник на 25 декември:

1. Възрастови граници на участниците:
Празникът на танцовите групи е за участници на възраст над 14 години.

2. Вписване в Регистъра на танцовите ямболски коледарски групи.
За вписване в регистъра е необходимо да се попълни формуляр, включващ необходимите условия за вписване в Регистъра на танцуващите ямболски коледари.

Необходими условия за вписване в регистъра:
. име на коледарската група;
. институция, която представлява;
. дата на създаване на групата;
. ръководител на групата;
. станеник на групата;
. брой на коледарите;
. списък на участниците в коледарската група;
. репертоар (текст на песните, които ще представят);
. благословия (текст);
. видеозапис, на танц на групата от участие в коледарски празници, фестивали, събори и др. ;
. в кои и колко на брой културни събития е участвала коледарската група на регионално, национално и международно ниво;
. адрес и телефон за връзка с ръководителя на групата.

Формулярите могат да бъдат изтеглени от страницата на община Ямбол или да бъдат получени на хартиен носител в Културно-информационен център „Безистен“, Народно читалище „Пробуда – 1909“ и Народно читалище „Зора – 1945“.

Към формуляра се прилагат текстовете на песните, текстовете на благословиите и видеоматериал, записан на CD, DVD диск или качен на USB flash памет, които остават във фонда на организаторите.

Регистърът на танцовите ямболски коледарски групи се води на основание на попълнените и подадените от групите формуляри.

3. Селектиране на участници в Коледарски празник – Ямбол 2016:
Танцовите коледарски групи, вписани в Регистъра, ще бъдат допускани до участие в Празника след селектиране от Специализираната комисия.

Критерии за оценяване на танцуващите коледарски групи:
. брой на участниците в групата (минимум 12 коледари, включващи станеник, котка и гайдар);
. автентичност на коледарската носия на всички участници в групата;
. автентичност на персонажите;
. автентичност и подбор на песните;
. автентичност и оригиналност на благословиите;
. автентичност на танците;
. изпълнителско майсторство – вярно представяне на коледната певческа и танцова традиция;
. музикален съпровод.

В Празника на танцовите коледарски групи, провеждащ се на 25 декември, участват вписаните в Регистъра и допуснати от комисията танцови коледарски групи.

Срокове:
Крайният срок за попълване на формулярите и вписване в Регистъра е 2 декември 2016 г., петък.

Списъкът с допуснатите за участие групи ще бъде публикуван на страницата на община Ямбол на 9 декември, петък.

Празникът ще се проведе на 25 декември (Коледа) 2016 г. от 13:00 ч., централна градска част.

Награден фонд:

Всички танцови коледарски групи получават дипломи за участие и парични премии от организаторите за съхраняване и предаване на традициите.
Паричните премии се превеждат по банковите сметки на институциите, чиито представители са коледарските групи.
ОБЩИ УСЛОВИЯ
_____________

Времетраене на изпълненията
Изпълнението на участниците в Празника на детските коледарски групи (за участници от 3 до 14 години) е до 8 минути.
Изпълнението на участниците в Празника на танцовите коледарски групи (за участници над 14 години) е до 10 минути.

Ред за явяване
Редът за явяване на групите по категории в празничната програма се определя от организаторите и се публикува на интернет сайтовете им два дни преди провеждането на съответния празник.

ОРГАНИЗАТОРИ НА ПРАЗНИКА
_________________________

Община Ямбол
Общинско предприятие „Туризъм и култура“ – Ямбол
8600 гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ № 1, Културно-информационен център „Безистен“
телефони: (046) 610066, (+359) 895510313; e-mail: yambol_optk@yambol.bg, rusev_optk@yambol.bg
Лице за контакт: Георги Русев, главен експерт в Общинско предприятие „Туризъм и култура“ – Ямбол

НЧ „Пробуда-1909”
8600 гр. Ямбол, пл. „Страшимир Кринчев” № 3; e-mail: probudа1909@abv.bg
телефони: (046) 663936, (+359) 878700342, (+359) 878700243; e-mail: probudа1909@abv.bg

НЧ „Зора-1945”
8600 гр. Ямбол, пл. „Захари Стоянов” № 2 А; е-mail: zora_yambol@mail.bg
телефони: (046) 666951, (+359) 879 069 615; е-mail: zora_yambol@mail.bg

Младежки дом „Георги Братанов”
8600 гр. Ямбол, Градски парк,  п. к. 122; e-mail: mldom@abv.bg
телефони: (046)  66 16 85, (046) 66 16 86; e-mail: mldom@abv.bg

images