Кметът на Ямбол предлага второ намаление на числения състав на администрацията в Община Ямбол

На редовна сесия на Общински съвет – Ямбол, която ще се проведе на 28 януари, четвъртък, ще бъде гласувано предложението на кмета Валентин Ревански за намаляване със седем щатни бройки на числения състав на администрацията в Община Ямбол, считано от 1 февруари 2021 година.

Освобождаване или съкращаване на служители няма да има, защото това са вече освободени позиции.

Ако Общинският съвет приеме предложението на кмета, намаляване с по една бройка ще бъде извършено в Дирекция „Култура, спорт, младежки дейности, туризъм и връзки с обществеността“, Дирекция „Деловодно и информационно обслужване и ЦАО“, Отдел „Европейско финансиране и програми“, Отдел „Хуманитарни дейности“, Отдел „Регистрация и гражданско състояние“, Дирекция „СПООР“ и Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Всички останали звена в структурата остават непроменени по численост на служителите.

Предложението е за намаляване със седем щатни бройки на числения състав на администрацията в Община Ямбол след анализ на наличния състав  и отчитайки факта, че работният процес протича без проблеми.

Използваните средства от местни приходи за дофинансиране на щатните бройки в Дирекция „Деловодно и информационно обслужване и ЦАО“, Отдел „Европейско финансиране и програми“ и Дирекция „Сигурност, превенция и опазване на обществения ред“ са в размер на 51 000 лева и ще се предостави възможност те да бъдат реализирани за капиталови разходи.