Кметът на Община „Тунджа“ Георги Георгиев отчете мандата си

Уважаеми дами и господа,

 

Заедно с вас приключваме изпълнението на поредната програма за управление, реализирана в община „Тунджа“ с мандата на БСП. В нея се съдържат не просто предизборни обещания, а ясни концепции за развитие, формулирани заедно с местната общност.

За постигане на набелязаните приоритети и цели за периода на мандат 2015 – 2019г., чрез бюджета на общината е осигурено финансиране на обща стойност 64 593 300лв.Това е най-значителният по обем бюджет, формиран за един мандат в нашата община. С него през годините успяхме да решим най-важните и неотложни проблеми в населените места и да подобрим условията на живот за нашите жители. Провежданите образователни, социални и здравни политики и поддържане на специфичните традиции и обичаи бяха сред основните приоритети в работата на общината. Изключително внимание се отдели на целите, свързани с ефективното управление на общинската собственост. През всичките години се съобразявахме с наложения от всички нас подход за балансирана инвестиционна програма. Ангажираността ни като добър стопанин ни мотивира за влагане на всички усилия за съхранение и поддържане на изградената инфраструктура. С подкрепата ни към бизнеса, както и ползвайки възможностите и механизмите на външното финансиране, в съчетание с оптимизиране на вътрешната структура, постигнахме значителни резултати в решаване на проблемите с безработицата и стремежа към повишаване на заетостта. Вложихме усилия в подобряване на условията, гарантиращи сигурност и безопасност на гражданите. Не на последно място отделихме значителни ресурси за подобряване на административния капацитет, както и за разширяване обхвата и качеството на предлаганите услуги.

Значителен принос в изпълнението на годишните цели има собственото финансиране, което се формира от данъчните и неданъчни приходи. За периода на мандат 2015 – 2019г. това финансиране е в размер на 19 045 500лв., като обезпечава 29,5% от общите разходи за всички общински дейности, и допринася за постигането на заложените цели.

И през този четиригодишен период бяха използвани всички възможности за реализиране на общинските политики с помощта на външното финансиране. Средствата по европейски и национални програми достигат размер от общо 7 757 800лв. Външното финансиране, на фона на бюджета за мандата, формира значителния дял от 12%. С тези средства са реализирани и продължават да се финансират дейности по общо 23 проекта.

И през изминалия период продължава работата на общината по доброто и законосъобразно СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

         През отчетния период по предложение на кмета, Общинският съвет е разгледал общо 260 предложения за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи.

В съответствие с взетите решения през периода са проведени 47 търга за отдаване под наем, аренда и продажба на посочените в решенията имоти. В резултат на проведените търгове са сключени 148 договори за продажба на сгради, дворни места, земеделски земи и за предоставяне на вещни права. По извършените сделки в общината са постъпили 1 626 386 лева.

В следствие на осъществения контрол по договорите за аренда и наем на общинско имущество, приходите, които са постъпили в общината възлизат общо на 3 760 776 лева. Други приходи, постъпили в дирекция „Други дейности в икономиката“ от неданъчни приходи са 13 008 лева.

Открити са процедури по реда на Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи и са издадени съответните индивидуални административни актове за 34 административни преписки. Подадени са над 850 бр. заявления за получаване на дължимото рентно плащане, които обхващат повече от 2350 имота. През отчетния период в общината са постъпили и са обработени 223 бр. заявления за предоставяне на ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд. Сключени са 2210 бр. едногодишни договори за наем, с които са  предоставени на земеделските производители проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите и напоителните канали, които не функционират.

И през този отчетен период стриктно се спазва принципът на равнопоставеност при привличането както на наши, така и чуждестранни инвеститори.

Активизира се работата по управлението и разпореждането с горите – общинска собственост, разположени на площ от 28 183 дка. В изпълнение на заложената социална политика осигурихме общо 15 424 пространствени куб.м. дърва за огрев, на стойност 462 532 лв. Тях предоставихме на хора в затруднено материално положение, в т. ч. и на майки с малки деца, на инвалиди и на други крайно нуждаещи се групи от населението. Извършихме промишлен дърводобив на 9 645 куб. м. на стойност 350 614 лв. През отчетния период създадохме 363 дка тополови култури на стойност 134 566 лв.

През 2019 г. община Ямбол се отказа от правото да възлага обществен превоз на пътници по автобусни линии, които се извършват на територията на Община „Тунджа“. В тази връзка Областен управител допусна „спешна мярка“ за пряко възлагане на автобусен превоз по линии от областната транспортна схема от квотата на Община „Тунджа“, в изпълнение на която бе сключен договор с превозвачите за осъществяване на превоз на пътници. Осигури се ритмично изпълнение на договорените маршрути и часовия график на транспортното обслужване в общината, което се извършва по утвърдена от Областна администрация схема, включваща 74 маршрутни разписания.

Търговското обслужване на населението се осъществява  в общо 264 търговски обекта. В тях е осигурена работа на 300 души. Всички обекти за хранене и развлечение на територията на общината са категоризирани.

И през този мандат продължава реализирането на дейности и мерки за ограничаване на безработицата. Бяха наети общо 206 лица по поредица от проекти и програми за заетост. Изпълнена бе и Общинска програма чрез, която бяха ангажирани 450 лица – обект на месечно социално подпомагане за извършване на обществено полезни дейности в населените места за целия мандат.

Създаденото звено за благоустройство и комунални дейности към дирекция „Други дейности в икономиката“ доказва своята ефективност през целия мандат. За мандат 2015-2019 г. юли месец Звено „БКС” е работило в 44 села на територията на община „Тунджа”.

И през този мандат бяха положени изключителни усилия по поддръжката на общинския сграден фонд, уличната мрежа и общинската пътна инфраструктура, като си даваме ясна сметка, че ни предстои още много работа в подобряване на тяхното състояние.

Извършен е текущ ремонт на уличната мрежа в селата Асеново, Безмер, Ботево, Болярско, Бояджик, Веселиново, Видинци, Гeнерал Инзово, Генерал Тошево, Голям манастир, Гълъбинци Дражево, Дряново, Завой, Златари, Кабиле, Калчево, Каравелово, Козарево, Крумово, Кукорево, Маломир, Межда, Меден кладенец, Миладиновци, Могила, Овчи кладенец, Окоп, Победа, Роза, Савино, Симеоново, Скалица, Стара река, Тенево, Търнава, Х. Димитрово, Ханово, Чарган и Челник на обща стойност 894 287 лв.

Изпълнен е основен ремонт на път Калчево-Войника/Тамарино-Саранско-Граница община (Стралджа-Тунджа) – Сламино-Каравелово  на обща стойност 423 000 лв.

Ремонтите по общинската пътна мрежа са на стойност 754 368 лв.

Извършени са основни ремонти, ново строителство и изготвяне на инвестиционни проекти на стойност 4 646 165 лв.

Изготвени са инвестиционни проекти за всички видове общинска инфраструктура.

През мандат 2015-2019 община „Тунджа“ е внесла проекти по Мярка 7,2: „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР 2014-2020 г. на обща стойност 16 928 176 лв. без ДДС.

През 2019 г. Община „Тунджа“ внесе  проекти по Стратегията за Воденото от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – Тунджа“ от Програмата за развитие на селските райони за пътища, улици, учебни и детски заведения, читалища и спортни площадки на обща стойност почти 800 000 лв. без ДДС.

Сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. са на обща стойност 6 993 357 лв. без ДДС.През целия период от мандат 2015-2019 година Община „Тунджа“ продължи да работи за своите граждани, като затвърди и разшири административните услуги, предоставяни от общинската администрация и в кметствата на общината. От началото на мандата до края на август 2019 година административните услуги по гражданско състояние предоставени на нашите граждани са над 30 000 броя. В общината няма жалба за лошо администриране, небрежно отношение към клиенти и неспазен срок за отговор на питания по различни теми от административната работа.

Съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинската администрация подпомага работата на Общински съвет „Тунджа“. Внесените предложения от общинската администрация за отчетния период са 820 броя. Цялата документация на Общинския съвет, в т. ч. протоколи, решения, проекти за нормативни актове своевременно се публикуват на сайта на общината и се предоставят за обсъждане. Добра практика е в заседанията на постоянните комисии при необходимост да участват ръководители и експерти от общинската администрация.

Както и през предходни мандати, Община „Тунджа“ работи ефективно с органите на МВР в лицето на служителите от Районно управление „Тунджа“. Тяхното съдействие винаги е на високо професионално ниво.

            През отчетния период служителите от отдел „Отбранително-мобилизационна подготовка“  бяха свързващото звено между специализираните служби на полицията, пожарна безопасност, кметовете и кметските наместници, ЕВН, ВиК и ръководството на общината. Синхронизирането на действията на службите и общината беше от изключителна важност по време на пролетните наводнения, летните пожари и зимните неволи на гражданите. Ежедневните справки, които се получаваха от кметствата бяха основния информационен поток за предотвратяване на различни бедствия в нашите населени места.

По направените искания и предложения до кмета на общината по време на приемни дни, или писмено чрез деловодството, се налага изводът, че жителите на общината имат изградени граждански позиции по много от приоритетите, които поставя кмета в своята мандатна програма.

            През 2017 година със заповед на кмета на община „Тунджа“, бе обявена процедура по набиране на доброволци за регистриране на Доброволно формирование на територията на община „Тунджа“. Доброволно формирование – Тунджа е вписано в регистрите на доброволните формирования на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и се състои от 16 човека.

Успешно приключи изграждането на система за видеонаблюдение на територията на община „Тунджа“. Изграждането на системата бе разделено на два етапа, като първият етап обхваща двадесет и четири населени места, а вторият двадесет населени места. В края на юни 2019 година видеонаблюдение е изградено във всички населени места и общо работят 120 камери. Вече изградената система работи много добре. Предоставяни са многократно записи от видеонаблюдението на органите на РУ „Полиция“.

През изминалите четири години реализирахме богат и разнообразен културен календар, като освен утвърдените културни събития, включихме нови празнични прояви. Организирахме и проведохме Национален кукерски празник „Кукериада – Тунджа, Долината на кукерите”, в с. Чарган и в още 11 села със запазена кукерска традиция. В програмата на празника бяха включени различни прояви с конкурсен характер, като „Деца играят на кукери“, „Нарисувай ми кукер“ и „Камила”– Празник на обичая „Джамал”. Нов момент в културния календар е надиграването РОМБАНА – пролетните момински игри, като част от ежегодно провеждания Празник на хармонията и красотата „От Цветница до Гергьовден“. Общинският празник на традициите „Модата се мени, фолклорът остава“ е очаквано събитие в културния календар на община „Тунджа“, което е доказателство за съхранените обичаи и приемствеността. Нова и интересна инициатива са „Вечерите на героите“, които се превръщат в своеобразен урок по родолюбие в памет на загиналите тунджанци. С цел съхраняване, обогатяване и популяризиране  на фолклорното ни богатство продължаваме да подпомагаме изявите и участието на самодейни колективи от нашите населени места в различни фестивали и други културни прояви, които се провеждат извън общината. Ежегодно организираме Общински младежки благотворителен бал за набиране на средства за финансово стимулиране на ученици и студенти с високи постижения в областта на образованието, културата и спорта и в неравностойно социално положение. Със събраните средства са подпомогнати 484 деца и младежи.

Постигнатото в областта на образованието е в съответствие с целите и приоритетите на Програма за управление през мандат 2015-2019 г. и Общинския план за развитие 2014-2020 г.

            От първи септември 2015 г., с Решение на Общински съвет „Тунджа”  са отменени всички такси за посещаване на детски заведения на територията на общината. В резултат на прилагане на интегрирани мерки за достъп до предучилищно образование (отмяна на таксите, осигурен безплатен превоз, социална подкрепа, общностна работа и др.) е осигурен повече от 84 на сто обхват на децата в детските градини. Децата на 5  и 6 годишна възраст, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка са напълно обхванати. През мандата стартира професионалното образование. През учебната 2014-2015 година в общинското средно училище в с. Скалица, е реализиран прием след завършено основно образование по професия „Лозаровинар”, специалност „Лозаровинарство” на 20 ученици. Първият випуск дванадесетокласници по специалността „Лозаровинарство“ от Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица, община „Тунджа“  завърши през 2018 г. Успешно приключи процедурата по преобразуване на Основно училище „Васил Левски“, с. Тенево, община „Тунджа“ в обединено училище. От учебната 2018/2019 г. се реализира прием на ученици в  професионална паралелка в 8 клас по специалността „Шлосерство“ със срок на обучение 3 години. За всички деца и ученици, пътуващи до детските градини и училища на територията на община „Тунджа“ е осигурен безплатен транспорт. Осигурени са условия и ресурси за целодневна организация на образователния процес във всички общински училища, като в полуинтернатните групи са обхванати над 90 на сто от учениците. Общината успешно реализира проекти в партньорство с общинските образователни институции и неправителствени организации, като сумата на осигуреното външно финансиране е над 2 милиона лева. През лятото на 2018 и 2019 г. в Посетителски център в местността „Бакаджик“ и в Международен младежки център гр. Приморско се реализираха безплатни изнесени дейности на основата на ученическите лагери за общо 334 ученици от 10 – те общински училища.

 Многобройни са и спортните успехи на Боксов клуб „Априлец“, на футболните клубове и на останалите спортни формации на територията на общината. Утвърдихме като желана и очаквана младежка проява фестивалът „Тунджа – творчество и иновации”.

През мандата продължихме  да развиваме модерна и ефективна система от социални услуги в общността, съобразени със специфичните рискови общности в населените места. Осигуряваме услуги, свързани с доставяне на готова храна за над 1000 души в неравностойно социално положение, включително и с увреждания. В тези проекти през изминалите 4 години са вложени над 1 милион лева външно финансиране. Продължихме да утвърждаваме, разширяваме и развиваме спектъра и обхвата на социални услуги, свързани с грижата и подкрепата в домашна среда по процедури „Независим живот“ и „Патронажна грижа“ – компонент 2: социален, личен асистент, домашен помощник и други асистиращи грижи чрез национално и европейско финансиране с обхват на над  200 потребители в 29 населени места. През периода 2016-2019 г. чрез държавно финансиране са получили подкрепа в домашна среда 189 потребители в 26 населени места от 62 асистиращи лица. От 2016г.  по проект “Желани пространства – комплексен модел за  на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“ са осигурени над 1 200 000  лв. По интегрирана схема за финансиране по ОПРЧР 2016-2020 , проект „КОМПАС- Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“  са осигурени близо 500 000 лв. за интегрирани мерки за социално включване на млади семейства и възрастни в риск, живеещи на територията на община „Тунджа“. В рамките на проекта стартира пилотно в страната нова услуга  – „Детска млечна кухня“ с патронажна педиатрична и патронажна грижа за деца от 6 месеца до 2 г. възраст. Към момента са обхванати 104 деца и семейства от 25 населени места. Поддържаме и развиваме дейността на Домашен социален патронаж с. Болярско и Домашен социален патронаж „Тунджа”. С помощта на проектно финансиране осигурихме средства от Фонд „Социална закрила” за преоборудване и модернизиране на материалната база в   кухненския блок в ДСХ с. Болярско. Общият капацитет на услугата домашен социален патронаж на територията на общината е 220 души. Осигурихме устойчиво развитие на Общинско Социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж” с. Победа, което обслужва жителите на 11 населени места от състава на общината с капацитет за 100 потребители.  Поддържаме и развиваме мрежата от Дневни центрове и други услуги в подкрепа на възрастни лица и семейства и хората с намалена възможност за социално включване.

Работата през мандата намери отражение и в поредица от положителни факти през отчетния период.

На 29-тото Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България през февруари 2016 година, кметът на Община „Тунджа“ – Георги Георгиев беше единодушно избран за член Управителния съвет на НСОРБ. Това е признание за активната роля на общината в Сдружението и доверието, което кметът като институция е заслужил и утвърдил в годините.

На Единадесетата годишна среща на местните власти и по случай 20-та годишнината на НСОРБ, през октомври 2016 година, заместник-кметът на общината Станчо Ставрев бе удостоен с приза общинар-реформатор. Това е още едно доказателство за активната позиция на общината при формирането на същностните публични политики.

„Тунджа“ е единствената българска община, цитирана в Годишния доклад на Европейската комисия за Оценка на прилагането на рамката на ЕС за национални стратегии за интеграция за 2016. Критичният доклад, който съдържа  многобройни забележки по отношение на политиката за социално включване, съдържа няколко добри примера, сред които и нашата община.

На 23 май 2017 г. в гр. София се състоя официалната церемония по награждаване на най-добрите практики, участвали в първото издание на Програма за добри практики в местното самоуправление в България 2016 / 2017. Първо място в номинираните практики в Тематична област 1 „Общинска подкрепа за граждански инициативи“ зае практиката на община Тунджа „С Тунджа в сърцето – общинска подкрепа за граждански инициативи“. Това е доказателство за ефективната екипна работа на всички звена, участващи в подготовката, организацията, изпълнението и представянето на проектите от платформата „С Тунджа в сърцето“.    Това отличие още веднъж ни задължава да бъдем на нивото на отговорностите си, спрямо проблемите, приоритетите и предложенията на местната общност.

Това е община „Тунджа” – общност от хора, идеи, традиции, ценности и перспективи!