Квалификационен курс за „Старши спасител“

   Водноспасителната служба на БЧК набира кандидати за придобиване на квалификационна степен „Старши спасител“.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
1. Да са завършили успешно курсовете за ”Воден спасител на плувни басейни и водни паркове“ и “Воден спасител на открити водни площи и море” или „Воден спасител“;
2. Да имат стаж най-малко 10 месеца за последните 5 години преди курса, като “Воден спасител на открити водни площи и море” или 20 месеца, като ”Воден спасител на плувни басейни и водни паркове”. Удостоверява се с копие от трудовата книжка;
3. Да представят препоръка от работодател;
4. Да представят препоръка от Областния секретариат на БЧК по местоживеене;
5. Да имат завършено средно образование;
6. Да представят медицинско свидетелство, удостоверяващо физическа годност за занимания с плуване и гмуркане;
7. Да представят индивидуална застраховка “Злополука” за времетраенето на курса.
Курсът ще се проведе в периода 30 септември – 04 октомври 2020г. в Националния учебен център на БЧК в град Созопол.
Кандидатите заплащат такса за обучение от 150,00 лв., която не включва настаняване, храна и транспортни разходи.
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
Марио Бързачки – гл.експерт в Дирекция „ВСС“ към БЧК, 0879 45 45 98, e-mail: m.barzachki@redcross.bg.
Добриела Праматарова – специалист „Водноспасителна дейност“ в БЧК – Ямбол, 0886 344 250, e-mail: yambol@redcross.bg за кандидати от Ямболска област.