Като на игра

Община „Тунджа“ стана част от играта на децата от 2 „Г“ клас от начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр.Ямбол. Темата на събитието беше „Познавам забележителностите на моя роден град“.

Играта бе организирана в рамките на два учебни часа, като обедини темите от учебните предмети – Околен свят – „Забележителности на родното място“ и Физическо възпитание и спорт – „Ориентиране по схема“.

Класът бе разделен на 6 отбора от по четири деца. Всеки отбор трябваше да открие и посети 7 сгради на институции в град Ямбол. Три от отборите имаха за задача да открият местоположението на сградата на Община „Тунджа“. Всеки отбор се придружаваше от родители на участниците.

Пред сградата на община „Тунджа“ учениците бяха посрещнати от председателя на Общинския съвет Георги Петров Георгиев и Цветанка Алексиева – секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Те подариха на децата брошури с информация за община „Тунджа“, за да имат възможност да се запознаят подробно с дейността и работата на общинската администрация.