Кадастралната карта на област Ямбол за 2021 година

Към 31 декември 2021 г. територията на област Ямбол, изчислена от Националния статистически институт на базата на цифрови модели на кадастралната карта на област Ямбол, е 3352.70 кв. километра. Според начина на трайно ползване (конкретно предназначение) на поземлените имоти, най-голяма площ заемат земеделските територии – 74.68% от общата площ на областта. Урбанизираните територии обхващат 153.49 кв. км, или 4.58% от територията на областта.

Към 31.12.2021 г. в област Ямбол най-голяма урбанизирана територия заема община Тунджа с 66.21 кв. км, а най-малка e община Болярово – с 14.46 кв. километра.

 

В област Ямбол най-голяма територия на транспорта заема община Тунджа с 41.34 кв. км, а най-малка е община Ямбол – с 6.95 кв. километра.

В област Ямбол най-голяма земеделска територия заема община Тунджа с 964.13 кв. км, а най-малка е община Ямбол – с 49.77 кв. километра.

В област Ямбол най-голяма територия, заета от води и водни обекти заема община Тунджа с 27.38 кв. км, а най-малка е община Ямбол – с 5.91 кв. километра.

 

В област Ямбол най-голяма защитена територия заема община Елхово с 5.62 кв. км, а най-малка е община Стралджа – с 0.08 кв. километра.

 

 

В област Ямбол най-голяма нарушена територия заема община Тунджа с 3.08 кв. км, а най- малка е община Болярово – с 0.18 кв. километра.