Информация за пазара на труда в област Ямбол

Регистрирана безработица

През месец юли 2021 г. продължава тенденцията за намаление на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2556 и са със 76 души (2.9%) по-малко от безработните в края на м. юни. Безработните през юли 2021 са по-малко с 1590 души в сравнение със същия месец на м.г., когато след отмяната на извънредното положение безработните бяха достигнали 4146 души.

Равнището на регистрирана безработица е 4.6 % и в сравнение с м.юни 2021 г. стойността на показателя  намалява с 0.1 п.п.

Данни по общини

Във всички общини от областта се отчита намаление, което е най-голямо в община Тунджа – с 31 (8%), Стралджа- със 17 души (6%), а за  Елхово, Ямбол и Болярово спадът е съответно с 23, 10 и 5 души.

Структура на наблюдаваните групи на пазара на труда

През юли 2021 г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 3.3%, 84 лица; младежи до 29 г. – 7.9%, 202 лица; продължително безработни – 22.8%, 582 лица; лица без квалификация – 55.3%, 1413; лица с основно и по-ниско образование – 45.1%, 1153, лица с увреждания – 7.8%, 200.

Входящ поток безработни лица

През месец юли 2021 г. 391 безработни лица са се регистрирали в бюрата по труда от областта за ползване на посредническите услуги, кoeто е с 32 души повече в сравнение с юни и със 172 по-малко от новорегистрираните през юли 2020 г. (563 д.), когато извънредното положение беше преминало в извънредна обстановка заради епидемията от  COVID-19. При регистрацията си в бюрата по труда 9 от тях (2 %) са заявили, че са загубили работата си вследствие на COVID-19.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от Преработваща промишленост (20%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (9%); Държавно управление (9%); Хуманно здравеопазване и социална работа (7%); Хотелиерство и ресторантьорство (6%); Административни и спомагателни дейности (5%); Селско, горско и рибно стопанство (4%).

Като търсещи работа лица се регистрират и такива, които не са упражнявали трудова дейност през последните години (неуточнен отрасъл).

Обявени свободни работни места и започнали работа

През м.юли 2021 г. броят на постъпилите на работа безработни лица е 248 души и е с 38% по-малко спрямо започналите работа през предходния месец (400 души). От тях 74 % са устроени в реалната икономика – 184 души.

Работа на субсидирани работни места са започнали 64 лица – 1 по мерки и 11 по програми за обучение и заетост, финансирани от държавния бюджет по реда на Закона за насърчаване на заетостта, както и 52 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – предимно по стартиралата през месец юли като антикризисна мярка схема „Заетост за теб”.

Броят на обявените работни места спада със 7% спрямо предхния месец – 307 места при 329 през м.юни. Най-голям дял свободни работни места са заявени в Преработваща промишленост (44%); Образование (14%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (11%); Транспорт, складиране и пощи (7%); Операции с недвижими имоти (5%).

Най-много работни места са обявени за позициите: учител, оператор, производствена линия, сезонен работник, земеделието, камериер/камериерка хотел, общ работник, промишлеността, шофьор автобус и др.