Информация за отпускане на помощни средства на хора с увреждания

 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТЯВЯНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА СЕ ПОДАВАТ НА МЯСТО В ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, СЛЕД КАТО ИМА ИЗДАДЕН ОТ ТЯХ ПРОТОКОЛ/РЕШЕНИЕ С ПРЕДПИСАНИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА.

 

ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ИЗПРАЩАТ ОТ ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ КЪМ РЗОК, ПОСОЧЕНА ОТ ЛИЦЕТО С УВРЕЖДАНЕ.

 

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ХАРТИЯ МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ В РЗОК ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ, ПОРАДИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ.

 

ОДОБРЕНИЯ/ПРЕКРАТЯВАНИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА СЕ ИЗДАВАТ ОТ ЕКСПЕРТНИ КОМИСИИ НА НЗОК/РЗОК В СРОК ДО 7 ДНИ.

 

ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ СЕ УВЕДОМЯВАТ ЧРЕЗ ИМЕЙЛ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОН.

 

НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ПОСЕЩАВАТЕ ОФИС НА ЗДРАВНАТА КАСА.

 

ПОЛУЧАВАНЕТО НА ПОМОЩНИТЕ СРЕДСТВА СТАВА ОТ ВСЕКИ ТЪРГОВЕЦ НА ДРЕБНО, КОЙТО Е СКЛЮЧИЛ ДОГОВОР С РЗОК, БЕЗ ТЕРИТОРИАЛНО ОГРАНИЧЕНИЕ, С ЕГН, ЛНЧ, ИМЕНА, НОМЕР И ДАТА НА ОДОБРЕНИЕТО.

 

ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, КОИТО ИМАТ ПОЖИЗНЕНО РЕШЕНИЕ НА ТЕЛК/НЕЛК ИЛИ ПРОТОКОЛ НА ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, ИЗДАДЕНИ ПРЕДИ 1 ЮЛИ 2022 Г. И КЪМ ТАЗИ ДАТА НЕ СА ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ В РЗОК.

 

ЗАЯВЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПОДАДЕ ЛИЧНО, ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ ИЛИ ЧРЕЗ ЛИЦЕНЗИРАН ПОЩЕНСКИ ОПЕРАТОР С ОБРАТНА РАЗПИСКА.

НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ С ПОЖИЗНЕНО РЕШЕНИЕ НА ТЕЛК/НЕЛК ИЛИ РЕШЕНИЕ/ПРОТОКОЛ НА ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК И ВЕЧЕ СА ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДИ 1 ЮЛИ 2022 Г., ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЩЕ ИМ БЪДАТ ОТПУСНАТИ ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ.

ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ИМАТ ПРАВО ДА ПОЛУЧАТ НЕОБХОДИМИТЕ ИМ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА В СРОК ДО 6 МЕСЕЦА ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЕТО.

 

ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩНО СРЕДСТВО СЕ ПРЕКРАТЯВА ПРИ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА, ПОСОЧЕНИ В СПИСЪКА-СПЕЦИФИКАЦИЯ С ГРУПИРАНИ И ОПРЕДЕЛЕНИ КОНКРЕТНИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, СЪОРЪЖЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ (www.nhif.bg., рубрика „Лекарства, мед. изделия, храни и помощни средства за хората с увреждания“, подрубрика „Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания ).

МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ХАРТИЕНО КОПИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕТО, ЗА ДА ПОЛЗВАТЕ ПРАВОТО СИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

 

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

София 1407, ул. “Кричим” № 1             www.nhif.bg                                тел: +359 2 9659152

 

 

РЕМОНТ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБНЕНИЯ, СЪОРЪЖЕНИЯ

И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

 

ЗАЯВЛЕНИЯ (ПО ОБРАЗЕЦ) СЕ ПОДАВАТ В РЗОК ЛИЧНО ИЛИ ОТ УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ.

 

ЗАЯВЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПРАТИ И С ПИСМО С ОБРАТНА РАЗПИСКА ЧРЕЗ ЛИЦЕНЗИРАН ПОЩЕНСКИ ОПЕРАТОР.

 

ТЪРГОВЦИТЕ НА ДРЕБНО, КОИТО СА СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР С РЗОК, СА ДЛЪЖНИ ДА ПРЕДОСТАВЯТ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА.

 

ПРИТЕЖАТЕЛЯТ НА ПОМОЩНОТО СРЕДСТВО ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ СЕ ИДЕНТИФИЦИРА ПРЕД ТЪРГОВЕЦА С ЕГН, ЛНЧ, ИМЕНА, НОМЕР И ДАТА НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПОМОЩНОТО СРЕДСТВО.

 

ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА РЕМОНТ НА ПОМОЩНО СРЕДСТВО СЕ ПРЕКРАТЯВА ПРИ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА, ПОСОЧЕНИ В СПИСЪКА-СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, СЪОРЪЖЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ (www.nhif.bg, рубрика „Лекарства, мед. изделия, храни и помощни средства за хората с увреждания“, подрубрика „Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания).