Информационна среща в ОИЦ-Ямбол

На състоялата се на 19.04.2022г. онлайн информационна среща ОИЦ-Ямбол разясни условията за кандидатстване по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

Процедурата е отворена за кандидатстване от 03.05.2022г., 10.00 часа до 23.05.2022г., 16.30 часа в електронната платформа ИСУН 2020.

Допустими кандидати са  микро, малки и средни предприятия, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, имат  приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години и развиват своята основна икономическа дейност в сектор C „Преработваща промишленост”.  Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:  Микропредприятие:  ≥ 210 000 лева;  Малко предприятие:  ≥ 750 000 лева;  Средно предприятие:  ≥ 3 000 000 лева.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 50% от общите допустими разходи по проекта. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за индивидуален проект е 25 000 лв., а максималният-150 000 лв.

Фирмите ще могат да кандидатстват за инвестиции за подобряване на енергийната ефективност, които ще понижат енергийната интензивност и ще подпомогнат възстановяването от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19.

На срещата бяха представени изискванията и особеностите при кандидатстване, условията, на които трябва да отговарят кандидатите, разходите и дейностите, които могат да реализират, изискуемите документи и др.

Информация по тази процедура, както и по други процедури от Оперативните и други програми можете да получите в офиса на ОИЦ-Ямбол на ул.“Търговска“ №34 (галерия „Кирил Кръстев“), по телефон, електронна поща и на фейсбук страницата на Областния информационен център.

 

 

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.    

 

Областен информационен център-Ямбол