Инициатива „Споделени пространства“

В Деня на Детето – 1  юни 2021 г., деца, родители-доброволци и екипът на Детска градина „Дечка Сюлемезова“, с. Веселиново, община „Тунджа“ заедно подготвиха и реализираха специално събитие „Нека ни целуне Ласкав Първи юни!“.

То предостави възможност за изява на детския талант, за игри и много забавления. Акцент в него е и началото на една дългосрочна дейност – изграждането на зона за комуникация „Споделени пространства“ в двора на детската градина, в която деца, родители и екипът на детската градина ще могат да общуват ефективно.  В зоната по проекта са доставени и монтирани красиви съоръжения за игри и активности – детски люлки, катерушки, пясъчник, пейки, пързалка, клатушки и беседка. Функционалността на образователната среда е подобрена със съдействието на родителите – доброволци, персонала на детската градина и децата, които заедно почистиха дворното пространство и засадиха в цветя в алеи и красиви кашпи.

Родителите – доброволци в знак на своята осъзната доброволческа мисия носеха тениски с изображение на пъстра палитра и надпис „Аз съм доброволец!“.

Инициативата донесе много радост, усмивки и весело настроение на деца и възрастни.  Допринесе за приобщаване и сплотяване на общностите в Детска градина „Дечка Сюлемезова“, с. Веселиново, община „Тунджа“ и насърчи доброволческото участие на родителите в живота на детската градина.

        Инициативата се проведе в изпълнение на Дейност 2 „Споделени пространства“ – консолидиране на общността с активното родителско участие“ по проект „ Пъстра палитра – иновации за детско развитие“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M2OP001-3.014-0003-C01 от 7.5.2020 г., финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 3 „ Образователна среда за активно социално приобщаване“, процедура BG05M2OP001-3.014 „МИГ – Тунджа-мярка 3.9. „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“, чрез Водено от общностите местно развитие. Бенефициент по проекта е община „Тунджа“, като дейностите се изпълняват в партньорство с петте общински детски градини: Детска градина „Дечка Сюлемезова“, с. Веселиново, Детска градина „Изворче“, с.Кабиле, Детска градина „Щурче“, с.Кукорево, Детска градина „Звездица“, с. Скалица, Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево.

В Международния ден на детето, екипът на детската градина и родителите – доброволци, с разбирането, че детството е споделено пространство на отговорности между семейство и образователна институция, поеха обещание да си партнират и сътрудничат в полза на развитието и растежа на всяко дете.