Инициатива „ Споделени пространства“в Детска градина „Щурче“

На 24 юни 2021 година, в деня на Слънцето – Еньовден, когато българският народ празнува лечебната сила на билките, деца, родители-доброволци и екипа на Детска градина „Щурче“, с. Кукорево, община „Тунджа“ заедно подготвиха и реализираха вълнуващ празник  „Здравей, лято!“.

Инициативата се проведе в „споделено пространство“ в двора на детската градина, изградено с активното родителско участие по проект „Пъстра палитра – иновации за детско развитие“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M2OP001-3.014-0003-C01 от 7.5.2020 г., финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 3 „ Образователна среда за активно социално приобщаване“, процедура BG05M2OP001-3.014 „МИГ – Тунджа-мярка 3.9. „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места.“, чрез Водено от общностите местно развитие.

Родителите и децата играха народни игри, обичани от всички в годините на детството – казанчето ври, бели пеперуди и др.

Събитието стана невероятно забавно, когато деца и родители едни други се разпознаваха със завързани очи. Всяко дете намери своя родител, а всеки родител – своето дете чрез любовта си един към друг.

Веселите съревнования на отборите дете и родител „Право в целта“ и „Познай плода“  повишиха радостното настроение.

С музика, танци, стихове и песни деца и родители поздравиха слънчевото лято.

И както повелява традицията на Еньовден, деца и родители заедно поляха билките в билковия кът на Детска градина „Щурче“, с. Кукорево, с пожеланието да си правят от тях само ароматен чай.

В зоната за комуникация „Споделени пространства“ в двора на детската градина, по проекта са доставени и монтирани красиви съоръжения за игри и активности – детски люлки, катерушки, пясъчник, пейки, пързалка, клатушки и беседка. Функционалността на образователната среда е обогатена и подобрена със съдействието на родителите – доброволци, персонала на детската градина и децата, които заедно почистват и поддържат дворното пространство

Родителите поставиха, изработени от тях с грижа и любов към децата, цветни фигури от автомобилни гуми и дадоха добър пример за екологично поведение и естетизация на образователната среда чрез креативно използване на материали, които са с отпаднала необходимост.

В знак на своята осъзната доброволческа мисия носеха тениски с изображение на пъстра палитра и надпис „Аз съм доброволец!“.

Инициативата донесе много радост, усмивки и весело настроение на деца и възрастни.  Допринесе за приобщаване и сплотяване на общностите в Детска градина „Щурче“, с. Кукорево, община „Тунджа“ и насърчи доброволческото участие на родителите в живота на детската градина.