Индивидуални консултации

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ОС на БЧК – Ямбол провежда групови и индивидуални консултации по Съпътстващи мерки  по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти – 2016 г. Дейностите по съпътстващи мерки включват раздаване на листовки, предоставяне на индивидуални и групови консултации по следните теми:

  • Мярка 1: Консултиране за балансиран режим на хранене;
  • Мярка 2: Консултиране за управление на семейния бюджет;
  • Мярка 3: Насочване на целевите групи за отпускане на социални помощи и предоставяне на социални услуги в общността и резидентен тип;
  • Мярка 4: Информиране за предоставените услуги, финансирани от Европейския социален фонд;
  • Мярка 5: Превенция на социалното изключване на деца;
  • Мярка 6: Подготовка за реакция при бедствия;

Специалисти от ОС на БЧК – Ямбол предоставят полезна информация по време на груповите и индивидуални консултации. Най-голям интерес предизвикват темите свързани със здравословно хранене и превенция на телефонните измамите. По време на консултациите, възрастните хора получават информация за най-актуалните механизми и схеми, по които действат измамниците. В Община Ямбол и Община Тунджа са обхванати най – много лица по време на индивидуални и групови консултации към момента.

 Успоредно с груповите и индивидуалните консултациите,  БЧК реализира Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, която се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.