Изплащането на пенсии за инвалидност и социални помощи за хора с увреждания с изтекъл ТЕЛК ще бъде възстановено март

Изплащането на пенсии за инвалидност, добавки за чужда помощ, социални помощи и финансова подкрепа за хора с увреждания с изтекъл срок на ТЕЛК решения ще бъде възобновено служебно от Националния осигурителен институт (НОИ) и Агенцията за социално подпомагане през март. Право на това ще имат хората, които са подали заявление-декларация за преосвидетелстване най-малко три месеца преди изтичане на срока на експертното си решение и не са успели да се явят на ТЕЛК навреме поради забавяне в медицинската експертиза. Социалните плащания ще бъдат изплатени при спазване на регламентираните в нормативната уредба процедури и срокове. 
 
Служебното възстановяване на правата на хората с увреждания беше регламентирано с промени в Закона за хората с увреждания, които влязоха в сила от 29 януари 2023 г. Информацията за правоимащите ще бъде подавана от Министерството на здравеопазването до НОИ и АСП всеки месец до 20-о число. Не е необходимо хората да я декларират пред институциите.
 
НОИ вече информира, че плащанията на инвалидните пенсии и/или добавки за чужда помощ ще бъде възстановено по предоставените от МЗ списъци през първата половина на март. Тогава ще се възстанови и продължи изплащането на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване, лична пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, лична пенсия за военна инвалидност, лична пенсия за гражданска инвалидност, социална пенсия за инвалидност, наследствена пенсия, която се изплаща на лица въз основа на определен в експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК процент на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, добавка за чужда помощ.
 
Агенцията за социално подпомагане ще възобнови служебно изплащането на социални помощи и финансова подкрепа за хора с трайни увреждания с изтекъл срок на решения на ТЕЛК/НЕЛК. Плащанията за месец февруари ще бъдат преведени след 15 март съобразно получените от Министерството на здравеопазването списъци за правоимащите хора.