Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. местните администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 13 жилищни сгради с 24 жилища в тях и 3 119 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 27 други сгради с 10 519 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищните сгради намаляват с 18.8%, докато жилищата в тях се увеличават – с 9.1%, а общата им застроена площ се запазва. Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат ръст от 8.0%, но общата им застроена площ намалява с 57.3%.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 48.0%, жилищата в тях – с 54.7%, а общата им застроена площ – с 55.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са с 18.2% по-малко, а съответната им РЗП – с 3.2%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 399, София (столица) – 338, София – 243, Варна – 203 и Бургас – 153. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 5 984, Варна – 2 380, Пловдив – 1 820, Бургас – 614 и Благоевград – 409.

През второто тримесечие на 2022 г. на територията на област Ямбол е започнал строежът на 11 жилищни сгради с 22 жилища в тях и с 3 508 кв. м РЗП и на 12 други сгради с 6 088 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите нови жилищни сгради намалява с 31.3%, докато жилищата в тях се увеличават с 15.8%, а тяхната разгъната застроена площ – с 31.5%. Започнатите други видове сгради бележат спад от 20.0%, но общата им застроена площ се увеличава – с 14.6%.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 15.4%, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 69.2%, както и разгънатата им застроена площ – с 34.3%. Започнатите други видове сгради намаляват с 40.0%, а общата им застроена площ – с 84.6%.