Извънредна сесия в „Тунджа“

П О  К  А Н А

№20/07.02.2017 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.68, ал.2 от ПОДОСНКВОА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на двадесето/извънредно/ заседание, което ще се проведе  на 13.02.2017 година от 09:00 часа в заседателната зала на Община  „Тунджа”,  при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

  1. Предоставяне за стопанската 2016/2017 година на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на селата в община „Тунджа” общински полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделските земи.
  2. Определяне размера и местоположението на мери, пасища и ливади собственост на Община „Тунджа” за общо и индивидуално ползване в населените места.
  3. Предоставяне ползването на общинските пасища, мери и ливади по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
  4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

Председател на ОбС „Тунджа”