Извънредна сесия в „Тунджа“

П О К А Н А

№ 51/ 07.02.2023 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 и ал.2 от ПОДОСНКВОА,    СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесет и първо /извънредно/ заседание, което ще се проведе на 09.02.2023 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Осъществяване на общинско сътрудничество със Столична община за изпълнение на споделена услуга при административно обслужване на глухите и сляпо-глухите лица чрез осигуряване на превод на български жестов език.
  1. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2022/2023г.
  1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”